Shoqëria e sigurimeve UNIQA A.D. Shkup

Kushtet janë të ndara sipas klasave të sigurimit
(dokumentin mund ta shihni duke klikuar mbi secilin nga kushtet)


1. Sigurime nga aksidenti

Kushtet e përgjithshme për sigurimin e personave si pasojë e aksidentit
Kushtet shtesë për sigurimin kolektiv të punëtorëve si pasojë e aksidentit
Kushtet shtesë për sigurimin e anëtarëve të familjes si pasojë e aksidentit
Kushtet shtesë për sigurimin e fëmijëve si pasojë e aksidentit
Kushtet shtesë për sigurimin e mysafirëve në hotel, motel, kampe, zona plazhi, zona pushimi etj. si pasojë e aksidentit
Kushtet shtesë për sigurimin e personelit fluturues gjatë drejtimit të avionit dhe mjete të tjera fluturuese si pasojë e aksidentit
Kushtet shtesë për sigurimin shoferëve, udhëtarëve dhe punëtorëve si pasojë e aksidentit gjatë drejtimit dhe ngasjes së mjeteve motorike dhe mjeteve të tjera.
Kushtet shtesë për sigurimin e detyrueshëm të udhëtarëve në transport publik si pasojë e aksidentit
Kushtet e veçanta për sigurimin kolektiv të personave nga sëmundjet kritike
Kushtet e veçanta për sigurimin e drejtuesve (menaxherëve) si pasojë e aksidentit me aplikim të klauzolës valutore
Kushtet e veçanta për sigurimin e nxënësve dhe studentëve si pasojë e aksidentit
Tabela për përcaktimin e përqindjes së paaftësisë së përhershme si pasojë e aksidentit
Kushtet shtesë për sigurimin e personave nga pasojat e aksidentit

2. Sigurimi i shëndetit

Kushtet e përgjithshme për sigurimin vullnetar të shëndetit
Kushtet shtesë për sigurimin shëndetësor të kombinuar vullnetar shtesë dhe privat për mjekim me shtrim dhe pa shtrim në spital
Kushtet shtesë për sigurimin shëndetësor të kombinuar vullnetar shtesë dhe privat për shpërblim ditor për mjekim spitalor (qëndrim në spital)
Kushtet shtesë për sigurimin shëndetësor të kombinuar vullnetar shtesë dhe privat me shpërblim fiks
Kushte të veçanta për sigurimin e shëndetit të shtetasve të huaj në Republikën e Maqedonisë

3. Sigurimi i mjeteve motorike (kasko)

Kushte për sigurimin e kombinuar të mjeteve motorike dhe hekurudhore

4. Sigurimi i mjeteve hekurudhore (kasko)

Kushte për sigurimin e kombinuar të mjeteve motorike dhe hekurudhore

5. Sigurimi i mjeteve fluturuese (kasko)

Kushte për sigurimin avio-kasko dhe avio-përgjegjësi

6. Sigurimi i mjeteve lundruese (kasko)

Kushte të përgjithshme për sigurimin e objekteve lundruese në ujërat e brendshme

7. Sigurimi i mallit në transport (kargo)

Kushte të përgjithshme për sigurimin e mallit në transport ndërkombëtar tokësor, ujor në lumenj dhe liqene dhe ajror ( nga të gjitha rreziqeve)
Kushte të përgjithshme për sigurimin e mallit në transport ndërkombëtar tokësor, ujor në lumenj dhe liqene dhe ajror ( nga rreziqeve elementare)
Kushte për sigurimin e mallit nga të gjitha rreziqet gjatë  transportit hekurudhor,motorik ose makina në transport të brendshëm
Kushte dhe klauzola speciale për sigurimin e mallit në transport ndërkombëtar

8. Sigurimi nga zjarri dhe rreziqet bazë

Kushte të përgjithshme për sigurimin e pasurisë
Kushte për sigurimin nga rreziku nga zjarri dhe rreziqet e tjera
Kushte të veçanta për sigurimin e pasurisë së paluajtshme dhe pajisjeve në vlerën e kontraktuar
Kushte të veçanta për sigurimin e stoqeve në vlerë flotante nga rreziku nga zjarri dhe rreziqe të tjera

9. Sigurime të tjera të pasurisë

Kushte të përgjithshme për sigurimin e pasurisë
Kushte të përgjithshme për sigurimin e të mbjellave dhe të vjelave
Kushte të përgjithshme (të gjitha rreziqet) për dëme pasurie dhe ndërprerje e aktivitetit
Kushte për sigurimin e objekteve në ndërtim
Kushte për sigurimin e objekteve në montim
Kushte për sigurimin nga vjedhja dhe tentativë për vjedhje
Kushte për sigurimin e pasurisë së paluajtshme  për dëme të shkaktuara nga tërmeti
Kushte të veçanta për sigurimin e kombinuar të banesave dhe pajisjeve shtëpiake
Kushte të veçanta për sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve në vlerën e kontraktuar
Kushte të veçanta për sigurimin e pasurisë së ndërmarrjeve elektrike
Kushte të veçanta për sigurimin e objekteve në ndërtim dhe montim nga të gjitha rreziqet
Kushte të veçanta për sigurimin e të mbjellave dhe të vjelave
Kushte të veçanta për sigurimin e stoqeve dhe frigoriferëve
Kushte të veçanta për sigurimin e kafshëve
Kushte të veçanta për sigurimin e kombinuar të pajisjeve teknike
Kushte për sigurimin e kombinuar të pajisjeve elektronike procesorëve dhe pajisjeve të ngjashme
Kushte për sigurimin e makinerive nga thyerja dhe rreziqe të tjera
Kushte për sigurimin e rrezikut e përdorimit për pagesë të  mjeteve të huaja të falsifikuara gjatë aktivitet në zyrën e këmbimit
Kushte të veçanta për sigurimin e kombinuar të banesave ose shtëpive me pajisje shtëpiake dhe anëtarëve të familjes
Kushte për sigurimin e xhamave nga thyerja
Kushte shtesë për sigurimin e telefonit celular

10. Sigurimi i përgjegjësisë nga përdorimi i mjeteve motorike

Kushte për sigurimin e mjeteve motorike nga përgjegjësia automobilistike
Kushte për sigurimin e përgjegjësisë së transportuesit në transport rrugor vendas dhe ndërkombëtar (CMR)

11. Sigurimi i përgjegjësisë nga përdorimi i mjeteve ajrore

Kushte për sigurimin avio-kasko dhe avio-përgjegjësi

12. Sigurimi i përgjegjësisë nga përdorimi i mjeteve lundruese

Kushte të përgjithshme për sigurimin e objekteve lundruese në ujërat e brendshme

13. Sigurimi i përgjegjësisë

Kushte të përgjithshme për sigurimin e përgjegjësisë
Kushte shtesë për sigurimin e përgjegjësisë së punëdhënësit
Kushte shtesë për sigurimin e përgjegjësisë publike dhe përgjegjësisë së produktit
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së noterëve
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së administrues të falimentimit
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së shoqërive të auditimit
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së agjencive turistike
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së përmbaruesve
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së avokatëve
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së tregtarit – gjeodezist i autorizuar dhe shoqëri tregtare për aktivitete gjeodezisti
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së mjekëve dhe punëtorëve të tjerë shëndetësor
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së kontabilistëve
Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë profesionale të inxhinierëve

16. Sigurimi nga humbja financiare

Kushte për sigurimin nga rreziku i ndërprerjes së aktivitetit si pasojë e zjarrit dhe rreziqeve të tjera
Kushte të përgjithshme ( të gjitha rreziqet) për dëmtim të pasurisë dhe ndërprerjes së aktivitetit
Kushte të veçanta për sigurimin e pajisjeve shtëpiake në periudhën e garancionit të vazhduar

18. Sigurimi shëndetit në udhëtim

Kushte për sigurimin e shëndetit në udhëtim

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

+389 2 3288 800

Orari i punës prej 8-16

info@uniqa.mk

PRODUKTE TË NGJASHME