UNIQA Maqedoni

Për kompaninë

Shoqëria e sigurimeve UNIQA A.D  Shkup është në pronësi të kompanisë austriake të sigurimeve lider UNIQA Insurance Group. Në Maqedoni, UNIQA A.D Shkup është një pasues ligjor dhe afarist i Sigal A.D Shkup i cili është themeluar si degë e SIGAL, Shqipëri në vitin 2004. Në tregun e sigurimeve të Maqedonisë ajo ofron produktet e saj që nga viti 2005.

Në qershor të vitit 2009, dega maqedonase e SIGAL UNIQA Insurance Group ribrendohet / ristrukturohet në UNIQA A.D Shkup dhe vazhdoi të ofrojë të gjitha format e sigurimeve të jo-jetës duke i shitur nëpërmjet punonjësve të saj në shitje dhe një rrjet të bashkëpunëtorëve të jashtëm – agjentë dhe broker.

Nga 26 maj i  vitit 2011 nëpërmjet shoqërisë të posa formuar  UNIQA Life Maqedoni, UNIQA hyri në tregun e sigurimit të jetës në Maqedoni.

UNIQA A.D. Skopje

Emir i subjektit: Shoqëria për sigurimin  jo-jetë UNIQA A.D Shkup

Selia: bul. Ilinden nr. 1, 1000 Shkup

NPS: 5896100     
NTS: 4030004518463

Driton Azizi, drejtor gjeneral

Bordi mbikëqyrës
Avni Ponari, president
Alma Totokoci, anëtar
Arben Cavoli, anëtar
Gerald Mueller, anëtar

Bordi drejtues
Driton Azizi, president
Borce Bogeski, anëtar
Emil Kratovaliev, anëtar

UNIQA LIFE A.D. Skopje

Emri I subjektit: Shoqëri për sigurim jete UNIQA Lajf sh.a Shkup

Vendi: bul. Ilinden nr. 1, 1000 Shkup

ЕМBS: 6712339    
ЕDB: 4080011522414

Aleksandra Shkëmbi Antovska, drejtor gjeneral

Bordi mbikqyrës
Avni Ponari, president
Edvin Hoxhaj, anëtar
Elvis Ponari, anëtar
Gerald Mueller, anëtar

Bordi i drejtorëve
Aleksandra Shkëmbi Antovska, presidente
Agron Tairi, anëtar
Adnan Emrovski, anëtar