Услови за осигурување -УНИКА А.Д. Скопје

Условите се поделени според класи на осигурување
(документот ви е достапен за преглед со кликнување на поднасловот)

1. Осигурување од последици на несреќен случај – незгода 

– Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) 01.01.2021
– Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)
– Дополнителни услови за колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода)  01.01.2021
– Дополнителни услови за колективно осигурување на работници од последици на несреќен случај (незгода)
– Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици на несреќен случај (незгода) 01.01.2021
– Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици на несреќен случај (незгода)
– Дополнителни услови за осигурување на деца од последици на несреќен случај (незгода)
– Дополнителни услови за осигурување на гости во хотели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и слично од последици на несреќен случај (незгода)
– Дополнителни услови за осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни летала од последици на несреќен случај (незгода)
– Дополнителни услови за осигурување на возачи, патници и работници од последици на несреќен случај (незгода) за време на управување и возење на моторни и други возила
– Дополнителни услови за задолжително осигурување на патници во јавниот превоз од последици на несреќен случај (незгода)
– Посебни услови за колективно осигурување на лица за случај на тешка болест 01.01.2021
– Посебни услови за колективно осигурување на лица за случај на тешка болест
– Посебни услови за осигурување на раководители (менаџери) од последици на несреќен случај (незгода) со примена на валутна клаузула 01.01.2021
– Посебни услови за осигурување на раководители (менаџери) од последици на несреќен случај (незгода) со примена на валутна клаузула
– Посебни услови за осигурување на ученици и студенти од последици на несреќен случај (незгода) 01.01.2021
– Посебни услови за осигурување на ученици и студенти од последици на несреќен случај (незгода)
Таблица за одредување на процентот на траен инвалидитет како последица од несреќен случај (незгода)
– Таблица за одредување на процентот на траен инвалидитет како последица од несреќен случај (незгода)
– Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) 01.01.2021
– Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

2. Здравствено осигурување

– Општи услови за доброволно здравствено осигурување 01.01.2021
Општи услови за доброволно здравствено осигурување
– Дополнителни услови за комбинирано дополнително и приватно доброволно здравствено осигурување за болничко и вонболничко лекување MedUNIQA 01.12.2022
– Дополнителни услови за комбинирано дополнително и приватно доброволно здравствено осигурување за болничко и вонболничко лекување (MedUNIQA)
– Дополнителни услови за комбинирано дополнително и приватно доброволно здравствено осигурување на дневен надомест за болничко лекување (престој во болница)
– Дополнителни услови за комбинирано дополнително и приватно доброволно здравствено осигурување на фиксен надомест
– Посебни услови за здравствено осигурување на странски државјани во Република Македонија

3. Осигурување на моторни возила (каско)

Услови комбинирано осигурување на моторни и шински возила 01.11.2023
Услови за комбинирано осигурување на моторни и шински возила 01.03.2022
– Услови за комбинирано осигурување на моторни и шински возила 01.01.2021
– Услови за комбинирано осигурување на моторни и шински возила

4. Осигурување на шински возила (каско)

– Услови за комбинирано осигурување на моторни и шински возила

5. Осигурување на воздухоплови (каско)

– Услови за осигурување авио-каско и авио-одговорност

6. Осигурување на пловни објекти (каско)

– Општи услови за осигурување на пловни објекти на внатрешни води

7. Осигурување на стока во превоз (карго)

– Посебни услови за осигурување на пратки во меѓународен копнен, речен, езерски и воздушен транспорт „против сите ризици“ 01.01.2021
– Општи услови за осигурување на пратки во меѓународен копнен, речен, езерски и воздушен транспорт „против сите ризици“
– Посебни услови за осигурување на пратки во меѓународен копнен, речен, езерски и воздушен транспорт „основни ризици“ 01.01.2021
– Општи услови за осигурување на пратки во меѓународен копнен, речен, езерски и воздушен транспорт „основни ризици“
– Услови за осигурување на пратки – стока против сите ризици при превоз со железница, моторни возила или коли во внатрешен транспорт
– Специјални услови и клаузули за осигурување на превоз на стоки во меѓународен транспорт
– Дополнителни услови пратики по генерална полиса во домашен транспорт 01.01.2021
– Дополнителни услови пратики по генерална полиса во меѓународен транспорт 01.01.2021
– Општи услови на стоки при транспорт 01.01.2021

8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди

– Општи услови за осигурување на имоти 01.01.2021
– Општи услови за осигурување на имоти
– Услови за осигурување од опасност од пожар и некои други опасности
– Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност
– Посебни услови за осигурување на залихи на флотантна основа од опасност од пожар и некои други опасности

9. Други осигурувања на имот

– Општи услови за осигурување на имоти 01.01.2021
– Општи услови за осигурување на имоти
– Општи услови за осигурување посеви и плодови
– Општи услови (сите ризици) за штета на имот и прекин во работењето
– Услови за осигурување на објекти во градба
– Услови за осигурување на објекти во монтажа
– Услови за осигурување од опасност од провална кражба и разбојништво
– Дополнителни услови за осигурување од опасност од земјотрес 01.01.2021
– Услови за осигурување на градежни објекти за штети предизвикани од ризикот земјотрес
– Посебни услови за комбинирано осигурување на станови и ствари во домаќинство
– Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност
– Посебни услови за осигурување на имотот на електростопанските претпријатија
– Посебни услови за осигурување на објекти во градба и монтажа од сите ризици
– Посебни услови за осигурување на посеви и плодови
– Посебни услови за осигурување на стока во ладилници
– Посебни услови за осигурување животни
– Посебни услови за комбинирано осигурување на техничка опрема
– Услови за комбинирано осигурување на електронски сметачи, процесори и слични уреди
– Услови за осигурување на машини од кршење и од некои други опасности
– Услови за осигурување на ризикот откуп на странски фалсификувани средства за плаќање при вршење на менувачки работи
– Посебни услови за комбинирано осигурување на станови или куќи со предмети во домаќинството и членови на семејство
– Услови за осигурување на стакло од кршење
– Дополнителни услови за осигурување на мобилни телефони

10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила 

– Услови за осигурување на моторни возила од автомобилска одговорност 01.03.2022 
– Услови за осигурување на моторни возила од автомобилска одговорност 01.01.2021
– Услови за осигурување на моторни возила од автомобилска одговорност
Услови за осигурување на одговорност на превозниците во друмскиот сообраќај во домашен и меѓународен транспорт – CMR 01.09.2022
– Услови за осигурување на одговорност на превозниците во друмскиот сообраќај во домашен и меѓународен транспорт – CMR 01.03.2022
– Услови за осигурување на одговорноста на превозниците во друмскиот сообраќај во домашен и меѓународен транспорт – CMR 01.01.2021
– Услови за осигурување на одговорноста на превозниците во друмскиот сообраќај во домашен и меѓународен транспорт – CMR

11. Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови

– Услови за осигурување авио-каско и авио-одговорност

12. Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти

– Општи услови за осигурување на пловни објекти на внатрешни води

13. Осигурување од одговорност

– Општи услови за осигурување од одговорност 01.01.2021
– Општи услови за осигурување од одговорност
– Дополнителни услови за осигурување на одговорноста на работодавецот
– Дополнителни услови за осигурување на јавна одговорност и одговорност од производ
– Посебни услови за осигурување на одговорност на адвокати
– Посебни услови за осигурување на одговорност на стечајни управници
– Посебни услови за осигурување од одговорност на друштвата за ревизија
– Посебни услови за осигурување на одговорност на туристички агенции
– Посебни услови за осигурување на судски извршители
– Посебни услови за осигурување на одговорност на нотари
– Посебни услови за осигурување на трговец поединец – овластен геодет и трговско друштво за геодетски работи
– Посебни услови за осигурување на одговорност на лекари и останати здравствени работници
– Посебни услови за осигурување на одговорност на сметководители
– Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на инженери

16. Осигурување од финансиски загуби

– Услови за осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожарни ризици, кршење на машини и некои други опасности 01.01.2021
– Услови за осигурување од опасноста од прекин на работа поради пожар и некои други опасности
– Општи услови (сите ризици) за штета на имот и прекин во работењето
– Посебни услови за осигурување на апарати во домаќинството во период на продолжена гаранција

18. Осигурување на

– Услови за патничко осигурување 28.06.2023 
– Услови за патничко осигурување 01.01.2021
– Услови за патничко осигурување
– Општи услови за осигурување на помош на пат на моторни возила – АВТО SOS
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОМОШ НА ПАТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ( ПОМОШТ НА ПАТ – SOS )

 Одлуки за измени на услови по класи  

1.  Осигурување од последици на несреќен случај – незгода
– Одлука Дополнителни услови незгода 0202-211 од 30.12.2020
– Одлука Дополнителни услови работници незгода 0202-212 од  30.12.2020
– Одлука Дополнителни услови членови домаќинство незгода 0202-213 од 30.12.2020
– Одлука Колективно осигурување тешки болести 0202-206 од 30.12.2020
– Одлука Општи услови незгода 0202-207 од 30.12.2020
– Одлука Посебни услови за осигурувaње ученици и студенти незгода 0202-214 од 30.12.2020
– Одлука Посебни услови раководители менаџери валутна клаузула 0202-210 од 30.12.2020
– Taбела за одредување на процентот на траен инвалидитет како последица од несреќен случај ( незгода ) – 2013
– Табела за одредување на процентот на траен инвалидитет како последица од несреќен случај ( незгода ) – 2017
Oдлука за усвојување нова Таблица за траен инвалидитет – незгода – 01.01.2023-

2. Здравствено осигурување
– Одлука Општи услови доброволно здравствено осигурување 0202-205 од 30.12.2020
Oдлука – дополнителни услови MedUNIQA

3. Осигурување на моторни возила (каско)

– Одлука Услови за комбинирано осигурување на моторни возила 2023_0202_78 od 09.10.2023
– Одлука Услови за комбинирано осигурување на моторни возила 2022-21 од 16.02.2022
– Одлука Услови за комбинирано осигурување на моторни возила 0202-199 од 30.12.2020

7. Осигурување на стока во превоз (карго)
– Одлука Дополнителни услови  пратки генeрална полиса домашен транспорт 0202-198 од 30.12.2020
– Одлука Дополнителни услови пратки генерална полиса меѓународен транспорт 0202-197 од 30.12.2020
– Одлука Општи услови стоки при транспорт 0202-196 од 30.12.2020
– Одлука Посебни услови за осигурување на пратки меѓународен транспорт против сите ризици 0202-200 30.12.2020
– Одлука Посебни услови за осигурување пратки меѓународен копнен транспорт основни ризици 0202-201 од 30.12.2020

8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди
– Одлука Општи услови  осигурување на имот 0202-203 од 30.12.2020

9. Други осигурувања на имот
– Одлука Дополнителни услови за осигурување од опасност од земјотрес 0202-194 од 30.12.2020

10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
Одлука Услови за осигурување моторни возила АО 0202-18 од 16.02.2022
Одлука Услови за осигурување моторни возила АО 0202-204 од 30.12.2020
– Одлука Услови за осигуру одговорност на превозцници ЦМР 0202-78 од 23.08.2022
Одлука Услови за осигуру одговорност на превозцници ЦМР 0202-19 од 16.02.2022
Одлука Услови за осигуру одговорност на превозцници ЦМР 0202-195 од 30.12.2020

13. Осигурување од одговорност
– Одлука за Општи услови осигурување од одговорност 0202-202 од 30.12.2020

16. Осигурување од финансиски загуби
– Одлука Услови осигурување од пожарни ризици крш машини  и некои други опасности 0202-209 од 30.12.2020

18. Осигурување на туристичка помош

– Одлука Услови за патничко осигурување 0202-55 од 28.06.2023
– Одлука Услови за патничко осигурување 0202-208 од 30.12.2020

 

Слични производи