Sigurimi i pronës private

Sigurimi i pronës private është një investim i përgjegjshëm në menaxhimin e rrezikut, jo një barrë shtesë.
UNIQA ju ofron mbrojtje ekonomike për dëmtimet e shkaktuara në pronën tuaj duke mbuluar të gjitha rreziqet që rrezikojnë ekzistencën e saj.