Riziko Kredit

Planifikoni të blini banesë?
Mbrojeni kapitalin tuaj nga aksidentet, siguroni garanci në pagesë dhe mbrojeni familjen tuaj.

 

Qëllimi

Kompakt

Optimum

Покритие

Siguri gjatë pagesës së kredisë

Mbrojtje e pasurisë

Mbrojtje financiare e familjes

Mbrojtje në rast të paaftësisë së përhershme për punë

Mosha nga 18 deri në 65 vjeç

Предности
  • Pagesë të njëhershme të primit
  • Pagesë shumëvjeçare të primit  dhe atë – mujore, tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore. Gjatë lidhjes së kontratës me pagesë shumëvjeçare të primit , kontraktuesi ka për detyrim të paguajë prim vetëm për 70% të periudhës së sigurimit.
PRODUKTE TË NGJASHME
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.
Te ky produkt mjetet e klientit nëpërmjet fondit investohen në aksione në më shumë se 100 kompani të rangut të lartë botëror.