Riziko

Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.

 

Kompakt

Mbulime

Optimum

Mbulime

Premium

Mbulime

baby-921293_1920_hcm0106646
MBULIME

Siguri e lartë familjare

Vdekje si pasojë e aksidentit ose sëmundjeve

Paaftësi e përhershme si pasojë e aksidentit

Qëndrim në spital

Ndërhyrje kirurgjikale

KARAKTERISTIKA

Program i dizajnuar për të gjithë ata që dëshirojnë të mbrojnë financiarisht veten dhe familjen e tyre nga ngjarje të paparashikueshme, kryesisht për ata të cilët në jetën e përditshme janë të ekspozuar ndaj një rreziku më të madh nga aksidente automobilistike, lëndime në vendin e punës dhe situata të tjera të rrezikshme.

  • Mund të sigurohet çdo person me moshë nga 14 deri në 65 vjeç.
  • Kontrata e sigurimit mund të lidhet për një periudhë prej 1 deri në 30 vjet.
  • Primi është në Euro.

•Осигурување можат да склучат лица со старост од 14 до 65 години.
•Осигурувањето може да биде склучено во траење од 1 до 30 години.
•Премијата се договара во Евра.

Përfitime:

  • Garanton siguri financiare për personin e siguruar dhe familjen.
  • Ofron mundësi për të kontraktuar shuma të larta sigurimi me prim të favorshëm.
  • Mundëson kombinim optimal të mbulimeve – sipas dëshirës dhe mundësive të klientit.
PRODUKTE TË NGJASHME
Me programin KOMFORT, nëpërmjet një kursimi afatgjatë, investoni me mençuri në mbrojtjen tuaj dhe të familjes tuaj në rast të shfaqjes së sëmundjeve kritike, lëndimeve ose intervenimeve kirurgjikale.
Programi RIZIKO Ju mundëson siguri personale dhe familjare, përmes një shume të lartë sigurimi në rast të paaftësisë së përhershme, vdekje si pasojë e aksidentit dhe vdekje natyrale.

Askush nuk mundet me siguri të parashikojë të ardhmen e fëmijës tuaj, por tani ju mund të bëni që kjo e
ardhme të jetë më e bukur dhe më e lehtë.

Te ky produkt mjetet e klientit nëpërmjet fondit investohen në aksione në më shumë se 100 kompani të rangut të lartë botëror.