Sigurimi kolektiv i jetës

Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.

 

Qëllimi

Kompakt

Kursim afatgjatë dhe mbrojtje financiare e familjes në rast të ngjarjeve të paparashikuara:

Optimum

Kursim afatgjatë dhe mbrojtje financiare e familjes në rast të ngjarjeve të paparashikuara si dhe mbrojtje në rast të lëndimeve të cilat mund të kenë si pasojë paaftësinë:

MBULIME
UNIQA-icon-employee_hcm0106039

Mbrojtje financiare e punonjësve

UNI_icon_additional-expenses_hcm0106497

Kursim afatgjatë

UNI-icon-invalidity_hcm0106496

Paaftësi e përhershme

UNIQA-icon-time_hcm0106033

Vdekje

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Shpërblim ditor për qëndrim në spital

PËRFITIME
  • Siguron siguri financiare për të siguruarin dhe familjen
  • Mundëson kombinim optimal të mbulimit – sipas dëshirës dhe mundësive të klientëve
Limiti i shumës së siguruar është i njëjtë për të gjithë të siguruarit pavarësisht moshës ose gjendjes shëndetësore.
PRODUKTE TË NGJASHME
Sigurimi kolektiv i jetës është i dizajnuar për personat juridik, më saktë është sigurimi i punonjësve.
Mundëson mjekim në institucionet më të mira shëndetësore private dhe shtetërore, me efikasitet dhe komfort maksimal për klientët e punonjësve tuaj.
Sigurimi kolektiv nga aksidenti i punëtorëve mundëson lehtësim të pasojave ekonomike për kompaninë dhe vetë punëtorët nga aksidente të cilat mund të ndodhin në vendin e punës ose në ndonjë vend tjetër gjatë jetës së përditshme.
Shpenzimet për nevoja të papritura për kujdes mjekësor gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit, veçanërisht në shumë vende Europiane, shpesh janë shumë më të larta se zakonisht në Maqedoni.