Sigurimi i mallit në transport vendas dhe ndërkombëtar

UNIQA ofron sigurim cilësor gjatë transportit tokësor, ujor dhe ajror ndaj të gjitha rreziqeve (All Risks) Klauzola * A *.

Mbulime

Sigurimi sipas kësaj klauzole mbulon humbjet ose dëmtimet e mallit të siguruar  të cilat mund të ndodhin si pasojë e drejtpërdrejtë nga:

Sigurimi CMR

MBULIME

Aksident rrugorë

Zjarr

Përmbytje

Vjedhje

Dëme të shkaktuara gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të mallit

PRODUKTE TË NGJASHME
Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.

Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Autopërgjegjësisë, ku shoferi dhe bashkudhëtarët janë gjithashtu të siguruar.