Punë dhe Planifikim

Paketa Punë dhe Planifikim është mënyrë e re për të siguruar pasurin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha nga lloje të ndryshme të rreziqeve të ndryshme ndaj të cilave janë të ekspozuara.

Kompakt

Rreziqet elementare:

Optimum

Përveç rreziqeve elementare i përfshin edhe rreziqet shtesë:

Premium

Përveç rreziqeve elementare dhe rreziqeve shtesë përfshin e dhe sigurimin e punonjësve nga aksidenti:

MBULIME

Zjarr

Goditje nga rrufeja

Tërmet

Përmbytje

Vjedhje dhe grabitje

KARAKTERISTIKA
 • Paketa Punë dhe Planifikim është mënyrë e re për të siguruar pasurin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha nga lloje të ndryshme të rreziqeve të ndryshme ndaj të cilave janë të ekspozuara.
 • Mbrojtje e pasurisë tuaj duke mbuluar të gjitha rreziqet që rrezikojnë ekzistencën e ndërmarrjes ose rreziqet nga të ardhurat e realizuara.
 • Një policë për të gjitha rreziqet e kontraktuara ofron menaxhim të rëndësishëm të rrezikut dhe administrim të lehtë.
 • Kosto më e ulët e sigurimit (prim) në krahasim me policat individuale që mbulojnë shumë lloje të sigurimeve.
  • Mundësia e zgjerimit të mbulimit të rreziqeve elementare me rreziqe shtesë në varësi nga veprimtaria e kompanisë
  • Mundësi për të kontraktuar mbi shumën e pjesëmarrjes në dëmet e cila zvogëlon primin e sigurimit.
  • Ndërmarrja përfiton shpërblime adekuate për masat e ndërmarra për parandalimin e rrezikut me zbritje të primit.
  • Mund të zgjidhni midis ofertave të sigurimit bazë dhe atyre speciale sipas nevojave individuale të ndërmarrjes tuaj.
PRODUKTE TË NGJASHME
Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.

Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Autopërgjegjësisë, ku shoferi dhe bashkudhëtarët janë gjithashtu të siguruar.