Sigurimi i Përgjegjësisë

Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.

 
 

Përgjegjësia e përgjithshme dhe profesionale

Veprimtari:

Përgjegjësi nga produkti

Përgjegjësia e Punëdhënësit ndaj punonjësve

KARAKTERISTIKA
  • Ky sigurim mbulon përgjegjësisë civile juridike të të siguruarit për dëme të shkaktuara nga vdekja dhe lëndime, si dhe dëmtime ose shkatërrime të objekteve që janë në pronësi të palëve të treta.
     
     

Përfitimet e sigurimit të PËRGJEGJËSISË:

  • Mbulimi i përgjegjësisë për shkaktimin e dëmeve gjatë aktivitetit.
  • Mbulimi i një numër të madh rreziqesh që mund të rrezikojnë stabilitetin financiar.
  • Zgjidhjen e shpejtë dhe cilësore të dëmeve.
PRODUKTE TË NGJASHME
Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.

Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Autopërgjegjësisë, ku shoferi dhe bashkudhëtarët janë gjithashtu të siguruar.