Sigurimi i autopërgjegjësisë

Pa këtë lloj sigurimi nuk mund të bëni regjistrimin e automjetit tuaj zyrtar. Me këtë lloj mbulimi siguroni përgjegjësin e ndërmarrjes tuaj  për dëmshpërblim të dëmeve materiale dhe jomateriale të shkaktuara palëve të treta gjate përdorimit të automjetit tuaj zyrtar.

 

Qëllimi

Sigurimi nga Auto aksidenti

Ky lloj sigurimi kontraktohet në paket me sigurimin e Autopërgjegjësisë. Vozitësi dhe bashkudhëtarët janë të siguruar nga:

Sigurimi i xhamave

Sigurimi nga thyerja e xhamave të:

MBULIME

Përgjegjësia ndaj palëve të treta

Auto Aksident

Xhama

PRODUKTE TË NGJASHME
Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.

Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Autopërgjegjësisë, ku shoferi dhe bashkudhëtarët janë gjithashtu të siguruar.