Ndërtim dhe montim

Përmes kontraktimit të paketës së sigurimit ju i transferoni  UNIQA-s rreziqet e mundshme që janë të pranishme gjatë punimeve të ndërtimit dhe montimit që do të reduktojnë efikasitetin e biznesit tuaj dhe funksionimin profesional.

 

Komfort

Rreziqet elementare:

Optimum

Përveç rreziqeve elementare i përfshin edhe rreziqet shtesë:

Premium

Përveç rreziqeve elementare dhe rreziqeve shtesë përfshin edhe:

MBULIME

Zjarr

Përmbytje

Tërmet

Vjedhje dhe grabitje

Sigurimi i punonjësve

Çfarë mund të sigurohet?
  1. Ndërtesa gjatë ndërtimit – objekte të reja ndërtimi
  2. Ndërtesa gjatë ndërtimit – rikonstruksione ( riparime, ndërtime shtesë, përmirësime, përshtatje)
  3. Materiale ndërtimore, artizanale dhe instalimi. Pajisjet që kanë për qëllim instalimin në ndërtesën e siguruar, në ndërtim e sipër.
  4. Objektet ekzistuese në të cilat kryhet rikonstruksioni.
  5. Materiale ndërtimi ndihmëse dhe mjete në përdorim.
  6. Montimi i strukturave metalike, pajisjeve mekanike dhe elektrike dhe instalimeve.
  7. Pajisjet ndërtimore dhe ndërtesa ndihmëse të cilat shërbejnë për ndërtimin e ndërtesës (ndërtesa ndihmëse, baraka, depo, punonjësve, skele, etj.).
  8. Dokumentacioni teknik
PRODUKTE TË NGJASHME
Rreziqet elementare Rreziqet shtesë Sigurimi i punonjësve
Sigurimi Kasko i mjeteve motorike është sigurim i cili mundëson mbulimin e dëmeve te mjetit personal pa marr parasysh shkakun dhe fajtorin.
Me këtë lloj sigurimi mbulohet përgjegjësi për dëm që ka ndodhur, është i vlefshëm ose është nga veprimtaria e të siguruarit, nga posedimi i mallrave, nga marrëdhënia juridike ose nga një pronë e caktuar si burim rreziku, të përcaktuar në policën e sigurimit, domethënë në ofertën e sigurimit.

Ky sigurim kontraktohet në paketë me sigurimin e Autopërgjegjësisë, ku shoferi dhe bashkudhëtarët janë gjithashtu të siguruar.