Sigurimi i shëndetit në udhëtim jashtë vendit

  • Kërkesë /formular nga UNIQA e plotësuar, me adresë dhe numër telefoni të saktë <shkarko formularin këtu>
  • Deklaratë nga i siguruari, ku do të përshkruaj rrethanat se si ndodhi ngjarja, përse u paraqit tek mjeku dhe a është paraqitur ngjarja tek KORIS<shkarko formularin këtu>
  • Fatura për mjekimin e paguar dhe dëshmi që është paguar nga ana e të siguruarit
  • Raport nga mjeku specialist, dokumentacini mjekësor i kompletuar
  • Kopje nga faqa e parë e pasaportës, nga vulat hyrëse dhe dalëse
  • Kopje nga polica e shëndetit në udhëtim
  • Xhiro llogaria e personit të siguruar
A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

Orari i punës prej 8-16

> info@uniqa.mk 

TË NGJASHME