Sigurimi i jetës

Për shkak të dekllarimit te pandemisë,ju lutemi që kërkesat për paraqitje të dëmit ti dërgoni në : >uniqalifeinfo@uniqa.mk

Kërkesë për pagesë e vlerës së kthimit të policës

Kërkesë për pagesë të shumës së siguruar në rast mbijetese

Kërkesë për pagesë të shpërblimit ditor (qëndrim në spital)

 • Kërkesë për pagesë të shpërblimit ditor
 • Kopje e policës për sigurimin e jetës
 • Dokumenti lëshimit nga spitali
 • Kopje e noterizuar e kartelës shëndetësore
 • Dokumentacioni i plotë mjekësor nga fillimi e deri në përfundim të mjekimit (dëshmi për qëndrim në spital)
 • Kopje e kartës së identitet të personit të siguruar
 • Kopje e xhiro llogaris në emër të personit të siguruar

Kërkesë për pagesë të shpërblimit për fëmijë të porsalindur

Kërkesë për pagesë të dëmshpërblimit si pasojë e aksidentit

 • Kërkesë për pagesë të dëmshpërblimit si pasojë e aksidentit
 • Kopje e policës për sigurimin e jetës
 • Dokumentacioni i plotë jekësor nga filli dhe deri në përfundim të mjekimit
 • Dëshmi për ndodhjen e aksidentit, proces verbal nga MPB ose nga hetuesi
 • Kopje e patentës dhe lejes së qarrkullimit (vetëm për aksidente rrugore)
 • Kopje e kartës së identitet të personit të siguruar
 • Kopje e xhiro llogaris në emër të personit të siguruar

Kërkesë për pagesë të shumës së siguruar në rast vdekje

Shtojcë (në rast vdekje nga sëmundje)

 • Kërkesë për pagesë të shumës së siguruar në rast vdekje
 • Polica origjinale e sigurimit të jetës
 • Vërtetim për vdekjen (kopje) ose dokumenti i lëshimit nga spitali (nëse i siguruari ndëroi jetë në spital)
 • Kopje e noterizuar e kartelës shëndetësore
 • Certifikatë origjinale vdekje
 • Kopje e kartës së identitetit të pëfituesit
 • Kopje e kartës së identitet të personit të siguruar (personit të vdekur)
 • Kopje e vendimit të procedurës trashëgimore (nëse në policë nuk është evidentuar pëfituesi në rast vdekje)
 • Kopje e xhiro llogaris në emër të përfituesit

Shtojcë (në rast vdekje si pasojë e aksidentit)

 • Dëshmi për ndodhjen e aksidentit, proces verbal nga MPB ose nga hetuesi (nëse rasti është paraqitur në organet kompetente)
 • Rezultati i autopsisë
 • Rezultati i testit të alkoolit.
A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

Orari i punës prej 8-16

> info@uniqa.mk 

TË NGJASHME