Deklarim i dëmeve materiale nga Autopërgjegjësia ndaj palëve të treta

Deklarim i dëmeve  materiale nga Autopërgjegjësia ndaj palëve të treta

Në rast të dëmtimeve të vogla materiale, duhet të plotësohet Raport Europian, mundësisht në vendin e ngjarjes, në mënyrë që të mund të rindërtohet mënyra se si ndodhi aksidenti rrugor me automjetet –pjesëmarrësit e tjerë në aksident. Bëhen fotografi ku duken të dy automjetet- pjesëmarrëse, ku është e dëshirueshme që të informohet stacionin më i afërt policor, i cili më vonë për nevojat e kompanisë dhe pjesëmarrësve do të jetë në gjendje të lëshojë një notë zyrtare për aksidentit. Më pas automjetet hiqen nga rruga dhe në afatin më të shkurtër kohor të mundshëm, të dy pjesëmarrësit duhet të raportojnë dëmin tek kompania e shkaktarit. Të dyja automjete çohen në verifikim (për shkak të rindërtimit të ngjarjes).

Kushti i vetëm për përdorim të raportit europian në rast të aksidentit rrugor është që të dyja automjetet të jenë të lëvizshme, në të kundërt është e nevojshme të thirret policia që do të përgatisë një proces verbal. Në rast kur ka një proces verbal (për dëme më të mëdha materiale), nuk është e nevojshme që shkaktari të vijë me palën e dëmtuar në kompani për deklarimin e dëmit.

Për të paraqitur një kërkesë për dëmtim në internet dërgoni një formular të plotësuar me një email > uniqasteti@uniqa.mk

1. KQRKESA P COMPR KOMPENSIMIN E D DMIT MATERIALE ME PROCESE T POLITIKS
Dokumentet e kërkuara për raportimin e dëmit material – automjeti:

 • Leje qarkullimi (forma e shkarkimit)
 • Raporti i policisë me të gjitha bashkëngjitjet në rast të një aksidenti trafiku
 • Kopjoni ose numrin e mbajtësit të policës nga UNIQA SHA Shkup
 • Politika e dëmit
 • Leja e trafikut nga një automjet i dëmtuar (kopje)
 • Patentë shoferi nga shoferi i automjetit të dëmtuar (kopje)
 • Letërnjoftimi i pronarit të automjetit dhe shoferit të automjetit (kopje)
 • Fotografitë nga vendi i aksidentit (nëse ka)
 • Inspektimi i një automjeti të dëmtuar
 • Deklaratë për aksidentin rrugor (forma e shkarkimit) 
 • Ofertë riparimi / Faturë për shërbimin e kryer të automjetit të riparuar
 • Llogaria e transaksionit nga pronari i automjetit (kopje)

2. KQRKESA P COMPR KOMPENSIMIN E D DMIT MATERIALE ME RAPORTIN EVROPIAN
-Dokumentet e nevojshme për raportimin e dëmit material – automjet;

 • Leje qarkullimi  (forma e shkarkimit)
 • Raporti Evropian (i plotësuar dhe nënshkruar nga të gjithë pjesëmarrësit)
 • Politika e përgjegjësisë automatike të palës së dëmtuar në aksident
 • Politika e aksidentit e shkakut të aksidentit
 • Leja e trafikut nga një automjet i dëmtuar (kopje)
 • Leja e komunikacionit nga automjeti i autorit të krimit (kopje)
 • Patentë shoferi nga drejtuesi i automjetit të dëmtuar (kopje)
 • Patentë shoferi nga automjeti i autorit të krimit (kopje)
 • Letërnjoftimi i kryerësit (kopje)
 • Letërnjoftimi i palës së dëmtuar (kopje)
 • Rindërtimi i automjeteve (inspektimi)
 • Fotografitë nga vendi i aksidentit (nëse ka)
 • Deklaratë për aksidentin rrugor (forma e shkarkimit)
 • Deklaratë për rrethanat në të cilat ka ndodhur aksidenti i trafikut nga pala e dëmtuar
 • Ofertë riparimi / Faturë për shërbimin e kryer të automjetit të riparuar
 • Llogaria e transaksionit nga pronari i automjetit (kopje)

Shënim: UNIQA AD Shkup rezervon të drejtën të kërkojë shpjegime shtesë dhe dokumentacion shtesë nga pala e dëmtuar dhe autoritetet kompetente dhe institucionet, me qëllim të përcaktimit të rrethanave të rëndësishme në lidhje me dëmin e raportuar, të cilat nuk mund të përcaktohen nga dokumentacioni i paraqitur.

Pas hapjes së numrit të dëmtimit dhe fotografimit të automjeteve, pala e dëmtuar merr një raport komisioni për pjesët e dëmtuara, sipas të cilit shërbimi i autorizuar do të riparojë automjetin e dëmtuar (për të cilin duhet të paraqesë një faturë) ose një raport të komisionit të marrëveshjes me të cilin shuma e aprovuar për riparimin e automjetit transferohet në llogarinë e transaksionit të pronarit. Kjo mbyll pjesën teknike të trajtimit të dëmtimit.
Për të raportuar dëmin material në internet dhe informacion shtesë, ju lutemi kontaktoni në e-mail uniqasteti@uniqa.mk dhe numrat e telefonit +38923288873, +38923288872.

Në rast të aplikimit në CASCO

-LISTA E DOKUMENTACIONIT TEC NEVOJSHM P FORR PCRPUNIMIN E DAMMEVE KASKO

 • Leje qarkullimi (forma e shkarkimit)
 • Leja e trafikut të automjetit (kopje)
 • Letërnjoftimi i pronarit të automjetit (kopje)
 • Patentë shoferi i shoferit që drejtoi automjetin (kopje)
 • Prokura për drejtimin e automjetit (nëse i siguruari është person juridik ose pronari i automjetit është kompani qiraje)
 • Deklaratë për aksidentin rrugor (forma e shkarkimit)
 • Ofertë për riparim ose faturë për shërbimin e kryer të automjetit të riparuar
 • Fotografitë e një automjeti të riparuar
 • Fotografitë nga vendi i ngjarjes ose prova të tjera të aksidentit – nëse i siguruari ka.
 • Raporti i policisë me të gjitha shtojcat në rast aksidenti trafiku.
 • Raporti Evropian me të gjitha shtojcat (nëse është e zbatueshme)
 • Llogari transaksioni nga pronari i automjetit

Shënim: UNIQA AD Shkup rezervon të drejtën të kërkojë shpjegime shtesë dhe dokumentacion shtesë nga pala e dëmtuar dhe autoritetet kompetente dhe institucionet, me qëllim të përcaktimit të rrethanave të rëndësishme në lidhje me dëmin e raportuar, të cilat nuk mund të përcaktohen nga dokumentacioni i paraqitur.

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk Kontakt

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

> info@uniqa.mk

TË NGJASHME