Deklarim e dëmeve të pasurisë

Menjëherë pas dëmtimit të pronës njoftohet departamenti i dëmtimit
në tel. numri 02/3288 800, nga ku do të merrni udhëzime të mëtejshme për rrjedhën e procedurës.
Brenda tre ditëve të punës, dëmi duhet të raportohet në formularin e duhur të raportit të dëmit.

1. Dokumentacioni i nevojshëm për përpunimin e dëmeve të CMR

 • Raporti i dëmtimit i kompletuar nga transportuesi i vërtetuar me një nënshkrim dhe vulë (forma e shkarkimit)
 • Polica e sigurimit
 • Pretendimi i dëmit nga pala e dëmtuar
 • Dokumentet e transportit (fletë dërgesa, kontratë)
 • Deklarata doganore e eksportit
 • Importo deklaratën doganore
 • Faturë nga transportuesi te përdoruesi i transportit për çmimin e transportit
 • Faturë ose dëshmi tjetër e vlerës së dërgesës
 • Deklaratë me shkrim e shoferit dhe ndihmësit të tij për shkakun dhe rrethanat e dëmit
 • Kopje e patentë shoferit
 • Kopja e licencave të trafikut të traktorit dhe rimorkios
 • Policia raporton nëse ka pasur një aksident trafiku ose vjedhje të dërgesës
 • Procesverbali i dëmtimit të mallrave nga marrësi
 • Procesverbali për rishikimin dhe konstatimin e gjendjes në të cilën janë marrë mallrat
 • Procesverbali për inspektimin dhe vlerësimin e shumës së dëmit duke përcaktuar arsyet e ndodhjes së dëmit
 • Dëshmi se keni shlyer përgjegjësinë për dëmet e palës së dëmtuar
 • Fotografitë e automjetit me të cilin janë transportuar mallrat dhe gjendja e mallrave në kohën e marrjes
 • Vërtetim (dokument) i bërë me mallin e dëmtuar
 • Procesverbali nga inspektorati sanitar kompetent se mallrat nuk janë për përdorim nëse janë dëmtuar plotësisht
 • Nëse mallrat janë dëmtuar pjesërisht ose plotësisht, raportoni për shkatërrimin e tyre nga autoriteti kompetent që e shkatërroi atë
 • Dokumente të tjera në bazë të të cilave mund të përcaktohet ekzistenca ose mosekzistenca e përgjegjësisë së të siguruarit për dëmin e shkaktuar
 • Çdo dokumentacion për të provuar dëmin dhe shumën e tij
 • Dëshmi se kërkesa e palës së dëmtuar është paguar
 • Llogaria e transaksionit

2. Dokumentacioni i kërkuar për përpunimin e dëmit të ngarkesave / transportit

 • Kërkesë e plotë për dëm nga i siguruari i vërtetuar me një nënshkrim dhe vulë (forma e shkarkimit)
 • Polica e sigurimit
 • Pretendimi i dëmit nga pala e dëmtuar
 • Faturë ose dëshmi tjetër e vlerës së dërgesës
 • Procesverbali për rishikimin dhe konstatimin e gjendjes në të cilën është marrë dërgesa
 • Fotografitë e dërgesës para dërgimit
 • Fotografitë e gjendjes së dërgesës pas marrjes
 • Dëshmi se kërkesa e palës së dëmtuar është paguar
 • Llogaria e transaksionit

3. Dokumentacioni i kërkuar për dëmtimin nga zjarri dhe disa rreziqe të tjera (klasi 08) dhe sigurimi i shtëpisë (klasa 09)

 • Kërkesë e plotë për dëm nga i siguruari (dëmtuar) i vërtetuar me një nënshkrim dhe vulë (forma e shkarkimit)
 • Polica e sigurimit
 • Deklaratë në lidhje me ngjarjen
 • Certifikata e pronës nga ndërtesa e dëmtuar / karta e kontabilitetit
 • Konfirmim nga Ministria e Brendshme / Konfirmim nga EPPZ / Konfirmim nga HMA
 • Fotografitë ose prova të tjera të ngjarjes – nëse keni një të tillë
 • Llogaria e transaksionit

4. Dokumentacioni i nevojshëm për përpunimin e dëmeve nga vjedhja dhe grabitja

 • Kërkesë e plotë për dëm nga i siguruari (dëmtuar) i vërtetuar me një nënshkrim dhe vulë (forma e shkarkimit)
 • Polica e sigurimit
 • Konfirmim nga Ministria e Brendshme për ngjarjen
 • Deklaratë e detajuar nga pronari / punonjësi për vjedhjen
 • Lista e sendeve të vjedhura
 • Vërtetim / pasqyrë financiare ditore për qarkullim nga një ditë para vjedhjes
 • Lista e aksioneve për një ditë para vjedhjes
 • Faturat hyrëse për sendet e raportuara si të vjedhura
 • Kartat e materialit / mbajtjes së librave për sendet e vjedhura
 • Procesverbalet e inventarit
 • Faturë për riparimin e pjesëve të dëmtuara të ndërtimit të lokaleve, instalimeve dhe pajisjeve në të cilat ndodhen sendet e siguruara gjatë ekzekutimit ose tentativës së vjedhjes ose grabitjes
 • Fotografitë / videot ose prova të tjera të vjedhjes – nëse ka
 • Llogaria e transaksionit

5. Dokumentacioni i kërkuar për makineritë e prishjes së dëmtimit (klasa 09)

 • Kërkesë e plotë për dëm nga i siguruari (dëmtuar) i vërtetuar me një nënshkrim dhe vulë (forma e shkarkimit)
 • Polica e sigurimit
 • Deklaratë në lidhje me ngjarjen
 • Lista e pajisjeve të siguruara
 • Libri i llogarisë së aktivit të dëmtuar
 • Ofertë / faturë me porosi pune nga servisuesi që ka kryer riparimin
 • Fotografitë ose prova të tjera të ngjarjes – nëse keni një të tillë
 • Llogaria e transaksionit
 • Të sigurojë kushte për realizimin e kontrollit të makinës së riparuar dhe pjesëve të zëvendësuara

6. Dokumentacioni i kërkuar për përpunimin e dëmtimit të xhamit (tarifa e klasës 09 05)

 • Kërkesë e plotë për dëm nga i siguruari (dëmtuar) i vërtetuar me një nënshkrim dhe vulë (forma e shkarkimit)
 • Polica e sigurimit
 • Deklaratë nga pronari / punonjësi në lidhje me ngjarjen
 • Konfirmim nga Ministria e Brendshme, nëse ngjarja raportohet në Ministrinë e Brendshme
 • Faturë me porosi pune për zëvendësimin e xhamit të thyer
 • Fotografi / video ose prova të tjera në lidhje me ngjarjen – nëse keni një të tillë
 • Llogaria e transaksionit

7. Dokumentacioni i nevojshëm për objektet e përpunimit të dëmtimeve në ndërtim, objektet nën instalim (tarifa e klasës 09 07.08)

 • Kërkesë e plotë për dëm nga i siguruari (dëmtuar) i vërtetuar me një nënshkrim dhe vulë (forma e shkarkimit)
 • Polica e sigurimit
 • Deklaratë nga pronari / punonjësi në lidhje me ngjarjen
 • Konfirmim nga Ministria e Brendshme / Konfirmim nga SHMS
 • Karta e librit / Fatura e blerjes / Certifikata e pronës / Deklarata e librit të ndërtimit
 • Faturë për ndërhyrje të realizuar me porosi / ekstrakt nga libri i ndërtimit
 • Fotografitë ose prova të tjera në lidhje me ngjarjen – nëse keni ndonjë
 • Llogaria e transaksionit

8. Dokumentacioni i kërkuar për përpunimin e dëmit Pajisjet teknike


Shënim: UNIKA AD Shkup rezervon të drejtën të kërkojë shpjegime shtesë dhe dokumentacion shtesë nga pala e dëmtuar dhe autoritetet kompetente dhe institucionet, me qëllim të përcaktimit të rrethanave të rëndësishme në lidhje me dëmin e raportuar, të cilat nuk mund të përcaktohen nga dokumentacioni i paraqitur.

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

+389 2 3288 800
Orari i punës prej 8-16
TË NGJASHME