Каско осигурување

Каско осигурување претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.

Предности

Потполно каско осигурување

Ги опфаќа следните осигурени ризици:

Делумно каско осигурување

Покритие

Сообраќајна незгода

Паѓање на предмет на возилото

Пожар

Експлозија

Кражба

КАРАКТЕРИСТИКИ

Доколку е склучено осигурување со франшиза, постои можност за откуп на франшизата кај осигурувањето на стаклата на возилото. Ова значи дека штетата направена на стаклата ќе биде исплатена во целост.

Слични производи

Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето возило. Со ова осигурување ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето возило.

При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.

UNIQA А.Д. Скопје нуди квалитетно осигурување за време на транспортот во копнен,
поморски и авионски превоз против сите ризици (ALL Risks) Kлаузула *А*.

Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала, важи или е од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност, што се одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.