Услови за осигурување -УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје

Условите се поделени според класи на осигурување
(документот ви е достапен за преглед со кликнување на поднасловот) Услови за осигурување на живот (документот ви е достапен за преглед со кликнување на поднасловот)

19. Осигурување на живот

– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со повеќекратно плаќање на премија 2021
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со повеќекратно плаќање на премија 01.01.2020
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со повеќекратно плаќање на премија 03.04.2019
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со повеќекратно плаќање на премија
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт (Ризико) 2021
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт (Ризико)
– Посебни услови за осигурување на зголемени ризици (аномален ризик) со осигурување на живот
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт и доживување 2021
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт и доживување 28.02.2019
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт и доживување
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со еднократно плаќање на премија 2021
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со еднократно плаќање на премија 03.04.2019
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со еднократно плаќање на премија
– Посебни услови за осигурување на деца 2021
– Посебни услови за осигурување на деца
– Посебни услови за колективно осигурување на живот за случај на смрт и доживување со девизна клаузула 2021
– Посебни услови за колективно осигурување на живот за случај на смрт и доживување со девизна клаузула
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума (Ризико кредит) 27.06.2019
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума (Ризико кредит)
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување и настапување на тешки болести 2021
 Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување и настапување на тешки болести 03.04.2019
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување и настапување на тешки болести
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување и настанување на тешки болести​
– Општи услови за колективно ризико осигурување на живот за случај на смрт 2021

21. Осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови

– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 01.10.2022
– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 2021
– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 25.06.2020
– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 28.02.2019
– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 21.06.2018
– Посебни услови за осигурување на живот поврзани со инвестициони фондови за планско зголемување на премија и износ на осигурена сума 2021
– Посебни услови за осигурување на живот поврзани со инвестициони фондови за планско зголемување на премија и износ на осигурена сума
– Прилог 1 
Псебни услови за осигурување на живот поврзано со инвестициони фондови

Дополнително осигурување кон осигурување на живот

01. Дополнително осигурување од незгода

– Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај со осигурување на живот 2021
– Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај со осигурување на живот
– Таблица за одредување на процентот на траен инвалидитет како последица од несреќен случај (незгода)

02. Дополнително здравствено осигурување

– Општи услови за доброволно здравствено осигурување кон осигурување на живот 2021
– Општи услови за доброволно здравствено осигурување кон осигурување на живот
– 
Општи услови за доброволно здравствено осигурување кон осигурување на живот
 Посебни услови за за дневен надомест за болничко лекување (престој во болница) кон осигурување на живот 2021
– Посебни услови за за дневен надомест за болничко лекување (престој во болница) кон осигурување на живот
– Посебни услови за за дневен надомест за болничко лекување (престој во болница) кон осигурување на живот
– Посебни услови за осигурување на еднократен (фиксен) паричен надомест за лекување кон осигурување на живот 2021
– Посебни услови за осигурување на еднократен (фиксен) паричен надомест за лекување кон осигурување на живот
– Посебни услови за осигурување на еднократен (фиксен) паричен надомест за лекување кон осигурување на живот
– Табела за класификација на фрактури на коски
– Табела за одредување на сложеност на хируршки интервенции
– Дополнителни услови за здравствено осигурување при патување кон осигурување на живот вон сила 01.01.2021
– Посебни услови за осигурување во случај на настапување на тешки болести со осигурување на живот 2021
– Посебни услови за осигурување во случај на настапување на тешки болести со осигурување на живот
– Посебни услови за осигурување во случај на настапување на тешки болести со осигурување на живот

Имате прашање?

Contact details

> info@uniqa.mk 

Продажна мрежа

Слични производи