Услови за осигурување -УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје

Условите се поделени според класи на осигурување
(документот ви е достапен за преглед со кликнување на поднасловот) Услови за осигурување на живот (документот ви е достапен за преглед со кликнување на поднасловот)

19. Осигурување на живот

– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со повеќекратно плаќање на премија 2021
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со повеќекратно плаќање на премија 01.01.2020
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со повеќекратно плаќање на премија 03.04.2019
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со повеќекратно плаќање на премија
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт (Ризико) 2021
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт (Ризико)
– Посебни услови за осигурување на зголемени ризици (аномален ризик) со осигурување на живот
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт и доживување 2021
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт и доживување 28.02.2019
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт и доживување
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со еднократно плаќање на премија 2021
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со еднократно плаќање на премија 03.04.2019
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување со еднократно плаќање на премија
– Посебни услови за осигурување на деца 2021
– Посебни услови за осигурување на деца
– Посебни услови за колективно осигурување на живот за случај на смрт и доживување со девизна клаузула 2021
– Посебни услови за колективно осигурување на живот за случај на смрт и доживување со девизна клаузула
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума (Ризико кредит) 27.06.2019
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума (Ризико кредит)
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување и настапување на тешки болести 2021
 Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување и настапување на тешки болести 03.04.2019
– Општи услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување и настапување на тешки болести
– Посебни услови за осигурување на живот во случај на смрт или доживување и настанување на тешки болести​
– Општи услови за колективно ризико осигурување на живот за случај на смрт 2021
Општи услови за Колективно Ризико осигурување на живот за случај на смрт 01.03.2023

21. Осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови

– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 25.04.204
– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 01.10.2022
– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 2021
– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 25.06.2020
– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 28.02.2019
– Општи услови за животно осигурување поврзани со инвестициски фондови 21.06.2018
– Посебни услови за осигурување на живот поврзани со инвестициони фондови за планско зголемување на премија и износ на осигурена сума 2021
– Посебни услови за осигурување на живот поврзани со инвестициони фондови за планско зголемување на премија и износ на осигурена сума
– Прилог 1 
Псебни услови за осигурување на живот поврзано со инвестициони фондови

Дополнително осигурување кон осигурување на живот

01. Дополнително осигурување од незгода

– Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај со осигурување на живот 2021
– Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај со осигурување на живот
– Таблица за одредување на процентот на траен инвалидитет како последица од несреќен случај (незгода)
– Таблица за одредување на процентот на траен инвалидитет како последица од несреќен случај (незгода) 01.01.2023

02. Дополнително здравствено осигурување

– Општи услови за доброволно здравствено осигурување кон осигурување на живот 2021
– Општи услови за доброволно здравствено осигурување кон осигурување на живот
– 
Општи услови за доброволно здравствено осигурување кон осигурување на живот
 Посебни услови за за дневен надомест за болничко лекување (престој во болница) кон осигурување на живот 2021
– Посебни услови за за дневен надомест за болничко лекување (престој во болница) кон осигурување на живот
– Посебни услови за за дневен надомест за болничко лекување (престој во болница) кон осигурување на живот
– Посебни услови за осигурување на еднократен (фиксен) паричен надомест за лекување кон осигурување на живот 2021
– Посебни услови за осигурување на еднократен (фиксен) паричен надомест за лекување кон осигурување на живот
– Посебни услови за осигурување на еднократен (фиксен) паричен надомест за лекување кон осигурување на живот
– Табела за класификација на фрактури на коски
– Табела за одредување на сложеност на хируршки интервенции
– Дополнителни услови за здравствено осигурување при патување кон осигурување на живот вон сила 01.01.2021
– Посебни услови за осигурување во случај на настапување на тешки болести со осигурување на живот 2021
– Посебни услови за осигурување во случај на настапување на тешки болести со осигурување на живот
– Посебни услови за осигурување во случај на настапување на тешки болести со осигурување на живот

Имате прашање?

Contact details

> info@uniqa.mk 

Продажна мрежа

Слични производи