Дом и Среќа

Поседувањето на станови и куќи со повремен престој вон градското подрачје е едно од оние места кои го обединуваат вашето семејство. Посветеноста, трудот, и сета љубов вложена во овие објекти за одмор е една од вашите најголеми животни инвестиции.

Компакт

Ги вклучува само основните ризици:

Оптимум

Покрај основните, ги вклучува и следниве дополнителни ризици:

Премиум

Покрај основните и дополнителните, ги вклучува и следниве ризици:

ПОКРИТИЕ
UNI-icon-fire_hcm0106491

Пожар

UNI-icon-flood_hcm0106488

Поплава

UNI-icon-lightening_hcm0106493

Удар од гром

UNI-icon-staatliche-minimumversicherung-2_hcm0106523

Земјотрес

UNIQA-icon-vandalism_hcm0106037

Кражба и разбојништво

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ
Wohnungseinrichtung (focus)

Со цел минимизирање на сите ризици поврзани со епидемијата на COVID-19, УНИКА А.Д СКОПЈЕ презема превентивни мерки во согласност со препораките на надлежните институции а со цел заштита на вработените и клиентите и превенција на натамошното ширење на вирусот

product_1_44_hcm0106309
Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.
product_2_20_hcm0106310

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број на прегледи

product_4_45_hcm0106313

Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.

Со приложување на полисата за патничкото осигурување на UNIQA во ГЕНЕА лаборaторија добивате повластена цена PCR тест 1200 мкд и/или брз антигенски тест за 750 мкд
www.genea.mk