Подигнување на ЗАЕМ по полиса за осигурување на живот

Потребни документи

Најповолна и најдобра можност за позајмица:

Дополнителна поволност

КАТАКТЕРИСТИКИ

Симболична каматна стапка

Одобрување за еден работен ден

Без жиранти

Истовремено целосно осигурување

Ниски административни трошоци

ПРЕДНОСТИ

Единствен услов за одобрување на подигнување на заем е да се изминати 3 години од периодот на осигурување и да е платена премијата за осигурување за тие 3 години.

Заемот се одобрува во рок од еден работен ден.

Слични производи

Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.

Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.

Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.