Футура

Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа иднина да биде поубава и полесна.

На кој начин може да се искористи осигурената сума?

Футура

Покритие

Футура и здравје

Покритие

Покритие

Вложување во иднината на детето

Долгорочно штедење

Болнички престој

Хирушки интервенции

Кршење на коски и зглобови

Предности

На Вашето најмило подарете му ФУТУРА полиса за животно осигурување бидејќи за разлика од останатите подароци, овој е единствениот подарок кој со истекот на времето ја зголемува својата вредност.

Кој и како може да вложува:

•Вложувањето на финансиските средства може да биде еднократно, месечно, тромесечно, полугодишно и годишно сè до навршување на 18 години од животот на Вашето дете.
•Кога Вашиот матурант ќе наврши 18 години и ќе биде доволно зрел за донесување на животни одлуки, ќе може да ги искористи парите кои претходните години сте ги вложувале во неговата иднина.

UNIQA Life е во секој момент покрај Вашето дете. Доколку еден од родителите, кој е договарач на осигурувањето на детето, и кој има полиса за животно осигурување издадена од UNIQA Life, доживее незгода во која би го загубил животот, UNIQA Life презема одговорност да ги доплати останатите премии на осигурувањето сé до последната година, со цел да се обезбеди исплата на договорената осигурена сума.

Слични производи

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.

Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.

Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.

Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.