Физички лица

Three sisters lying on cushions, father sleeping on sofa in the back --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Живот плус

Осигурување на живот заштита на семејството долгорочно штедење

Ризико Кредит

Заштита на капитал сигурност на отплата на кредитот заштита на семејството

Футура

Финансиска заштита на детето долгорочно штедење вложување во иднината на детето

Ризико

Врвна лична и семејна сигурност високо осигурана сума финансиска заштита

Комфорт

Заштита на целото семејство долгорочно штедење покритие на ризик од тешки болести

Јунит Линк

Вложување во акции преку фонд Можност за поголеми приноси Истовремено осигурување на живот

UNIQA Loyalty club

Листа на локали со попусти

IMOT_hcm0106273

Осигурување на имот

Осигурување на станови, куќи и членови на домаќинството

Осигурување од незгода - несреќен случај

Индивидуални и колективни осигурувања од незгода.

MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Доброволно приватно здравствено осигурување

Патничко осигурување

Максимална заштита при евентуални несреќи и лекарски третмани

AO_hcm0106272

Осигурување од автоодговорност

Осигурајте ја Вашата одговорност за надомест на штети

Каско осигурување

Покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот

Зелен картон

При патување надвор од државата, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон

Гранично осигурување

Граничното Осигурување е задолжително за сите странски моторни возила кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.