Ризико

Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.

Компакт

Покритие

Оптимум

Покритие

Премиум

Покритие

Покритие

Врвна семејна сигурност

Смрт поради незгода или болест

Траен инвалидитет поради незгода

Болнички престој

Хирушки интервенции

Карактеристики

Наменет е за сите оние кои посакуваат финансиски да се заштитат себеси и своето семејство од непредвидени настани, а првенствено за оние кои во секојдневниот живот се изложени на зголемен ризик од сообраќајни незгоди, повреди на работното место и други ризични ситуации.

•Осигурување можат да склучат лица со старост од 14 до 65 години.
•Осигурувањето може да биде склучено во траење од 1 до 30 години.
•Премијата се договара во Евра.

Придобивки:
Обезбедува финансиска сигурност на осигуреникот и семејството.
•Нуди можност за договарање на исклучително високи осигурани суми со пристапна премијa.
•Овозможува оптимална комбинација на покритието – според желбата и можностите на клиентите.

Слични производи

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.

Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.

Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.

Кај овој производ средствата на клиентите преку фонд се вложуваат во акции во повеќе од 100 високорангирани светски компании.