Ризико Кредит

Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.

Намена

Компакт

Оптимум

Покритие

Сигурност при отплата на кредит

Имотна заштита

Финансиска заштита на семејството

Заштита во случај на трајна работна неспособност

Возраст од 18 до 70 години

Предности
  • Еднократно плаќање на премијата
  • Повеќекратно плаќање на премијата, и тоа – месечно, квартално, полугодишно и годишно. При склучување на договор со повеќекратното плаќање на премијата, договорувачот има обврска да плати премија за само 70% од времетраењето на осигурувањето.
Слични производи

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.

Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа иднина да биде поубава и полесна.

Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.

Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.