Работа и Планирање

Пакетот Работа и Планирање е нов начин на осигурување со кој се осигурува имотот на малите, средните и големите претпријатија од различни видови на ризици на кои се изложени.

 
 

Компакт

Основни ризици:

Оптимум

Покрај основните, ги опфаќа и следниве дополнителни ризици:

Премиум

Покрај основните и дополнителните ризици вклучува осигурување на вработените од последици на несреќен случај-незгода:
Покритие

Пожар

Удар од гром

Земјотрес

Поплава

Провална кражба и разбојништво.

КАРАКТЕРИСТИКИ
 • Пакетот Работа и Планирање е нов начин на осигурување со кој се осигурува имотот на малите и средните претпиатија од различни видови на ризици на кои се изложени.
 • Заштина на Вашиот имот со покритие од сите ризици кој го загрозуваат постоењето на претпријатието или опасности од остварен приход.
 • Една полиса за сите договорени ризици нуди значајно олеснување на управување со ризиците и едноставна администрација.
 • Пониска цена на осигурување (премија) во однос со поединечната полиси кои опфаќат повеќе видови на осигурување.

  • Можност за проширување на покритието за основниот ризик со додатни ризици зависно од дејноста на претпријатието
  •  Можност за договарање на висината на учество во штета со што се намалува премијата за осигурување.
  • Претпријатието остварува адекватно наградување за преземени мерки за спречување на ризикот со одобрени попусти на премијата.
  • Можете да бирате помеѓу основниот и посебните понуди за осигурување според индивидуалните потреби на Вашето петпријатие.
Слични производи
Преку договорувањето на осигурителниот пакет ги пренесувате на УНИКА можните ризици кои што се присутни при изведбата на градежни и монтажни работи а кои ќе ја намалат ефикасноста на вашето деловно и професионално работење.
Осигурителна заштита за покривање на изгубениот доход кој не може да го оствари осигуреникот, како и покривање на фиксните трошоци за време на прекинот на работа поради ризици опфатени со осигурувањето.

Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала, важи или е од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност, што се одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.

Каско осигурување на моторни возила претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.