Пријава на штета по зелена карта

ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ШТЕТИ ПО ЗЕЛЕН КАРТОН

1.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

 • Известување по е-маил или пошта за настанат осигурен случај со Барање за исплата на штета од трето лице поднесено до обработувачот
 • Полициски записник/Европски извештај
 • Специјалистички извештај од доктор/Отпусно писмо , односно комплетна медицинска документација
 • Фотокопија од зелен картон
 • Изјава од осигуреник на УНИКА ( доколку настанот е евидентиран со ЕИ)
 • Доказ за исплатена штета на трето лице
 • Барање за рефундација од страна на обработувачот на штетата

2.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

 • Известување по е-маил или пошта за настанат осигурен случај со Барање за исплата на штета од трето лице поднесено до обработувачот
 • Полициски записник/Европски извештај
 • Комисиски записник со слики од оштетениот објект/возило
 • Сообраќајна дозвола од оштетеното возило
 • Фотокопија од зелен картон
 • Изјава од осигуреник на УНИКА (доколку настанот е евидентиран со ЕИ)
 • Доказ за исплатена штета на трето лице
 • Барање за рефундација од страна на обработувачот на штетата

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација

Имате прашање?

Контакт центар

> info@uniqa.mk 

Контакт

ОСТАНАТИ ПРИЈАВИ НА ШТЕТИ