Помош на пат SOS

Осигурувањето на автомобилска асистенција може да се склучи само за патнички автомобили – моторни возила наменети за превоз на лица, кои освен седиштето на возачот имаат најмногу 8 седишта и чија што тежина не надминува 3,5 тони.

Траење на осигурување:

–  Една година
–  и 30 дена

Покритие - Регион

Македонија, Албанија, Косово, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Грција, Бугарија

 • Контакт центар 24/7  – Неограничено
 • Поправка на лице место – 2 настани годишно; 100 евра по настан (1 настан за покритие од 30 дена)
 • Транспорт на возилото – 2 настани годишно; 100 евра по настан (1 настан за покритие од 30 дена )
 • Oбезбедување на заменско возило* – 1 настан годишно (2 дена најмногу) Најмногу 50 евра на ден
 • Паркирање на возилото – Најмногу 2 дена годишно
 • Хотелско сместување* – 1 настан годишно (2 дена најмногу) Најмногу 50 евра по ноќевање
 • Продолжување на пат (со воз или авион)* – 1 настан годишно; 200 евра по настан
 • Tрошоци за такси возило – 1 настан годишно; 100 евра по настан *Може да се побара само една од наведените услуги во случај на ист настан.

textte

Покритие - Европа

Европа (азискиот дел на Турција, Русија, Белорусија, како и Кримскиот полуостров се исклучени)

 • Контакт центар 24/7  – Неограничено
 • Поправка на лице место – 2 настани годишно; 200 евра по настан (1 настан за покритие од 30 дена)
 • Транспорт на возилото – 2 настани годишно; 200 евра по настан (1 настан за покритие од 30 дена )
 • Oбезбедување на заменско возило* – 2 настан годишно (2 дена најмногу) ( 1 настан за покритие од 30 дена) Најмногу 50 евра на ден
 • Паркирање на возилото – Најмногу 2 дена годишно
 • Хотелско сместување* – 1 настан годишно (3 дена најмногу) Најмногу 50 евра по ноќевање
 • Продолжување на пат (со воз или авион)* – 1 настан годишно; 200 евра по настан
 • Tрошоци за такси возило – 1 настан годишно; 100 евра по настан

  *Може да се побара само една од наведените услуги во случај на ист настан.

Како да ја кориситите услугата Помош на Пат СОС? 

UNIQA Помош на пат СОС нуди сигурен пат и безбедна помош 24 часа на ден, 365 дена во годината. 

За да контактирате со Помош на пат СОС, јавете се на:

+389 2 5517 518

ПОКРИТИЕ