Осигурување од Одговорност

Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала, важи или е од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност, што се одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.

 

Општа и професионална одговорност

Дејности

Одговорност од производ

Одговорност на Работодавачот спрема вработените

Карактеристики
  • Со ова осигурување се покрива граѓанско-правната вондоговорена одговорност на осигуреникот за штети настанати поради смрт и повреди, како и оштетување или уништување на предметите кои се во сопственост на трети лица.
     

Предности на осигурување од ОДГОВОРНОСТ:

•покривање на одговорноста за причинети штети при обавување на дејноста.
•покривање на голем број ризици кои можат да ја загрозат финансиската стабилност.
•брзо и квалитетно решавање на отштетни побарувања.

Слични производи
Пакетот Работа и Планирање е нов начин на осигурување со кој се осигурува имотот на малите, средните и големите претпријатија од различни видови на ризици на кои се изложени.
При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.

UNIQA А.Д. Скопје нуди квалитетно осигурување за време на транспортот во копнен,
поморски и авионски превоз против сите ризици (ALL Risks) Kлаузула *А*.

Осигурителна заштита за покривање на изгубениот доход кој не може да го оствари осигуреникот, како и покривање на фиксните трошоци за време на прекинот на работа поради ризици опфатени со осигурувањето.