Осигурување од незгода - несреќен случај

Со одбирање на полиса за осигурување од незгода правите прав чекор кој планирање на сигурна иднина и заштита од непредвидливи настани.

Колективно осигурување на деца од предшколска возраст

Колективно осигурување на ученици и студенти

Колективно осигурување на работници и менаџери

Предности:

Сакате понуда?

Покритие

Заштита 24 часа во денот

Инвалидитет

Надомест за скршеници

Брзо решавање на штети

Ги ублажува финансиските последици од случај на незгода

Карактеристики

Со ова осигурување можат да се осигураат лица на возраст од 14 до 75 години. Лицата пак кои се помлади од 14 или постари од 75 години можат исто така да бидат осигурени, но со посебни или дополнителни услови.

Колективното осигурување на работници од последица од незгода (несреќен случај) овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работното место или каде било во секојдневниот живот: просторно и временски неограничено.

Слични производи

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број на прегледи

Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третмани во странство.

Со приложување на полисата за патничкото осигурување на UNIQA во ГЕНЕА лаборaторија добивате повластена цена PCR тест 1200 мкд и/или брз антигенски тест за 750 мкд
www.genea.mk

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.

Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.