Осигурување од автоодговорност

Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето возило. Со ова осигурување ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето возило.

Намена

Осигурување од Автонезгода

Ова осигурување се договара во пакет со осигурувањето од Автоодговорност, притоа возачот и сопатниците се осигурани во случај на:

Осигурување на Стакло

Осигурување на стакло од кршење на:

Покритие

Одговорност спрема трети лица

Автонезгода

Стакло

Слични производи

Каско осигурување претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.

При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.

UNIQA А.Д. Скопје нуди квалитетно осигурување за време на транспортот во копнен,
поморски и авионски превоз против сите ризици (ALL Risks) Kлаузула *А*.

Граничното Осигурување е задолжително за сите моторни возила со странски регистарски таблици кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.