Осигурување на имот

Осигурувањето на Вашиот имот претставува одговорна инвестиција во менаџирање на ризици, а не дополнително оптоварување.
UNIQA Ви нуди економска заштита поради настанати штети на Вашиот имот со покритие од сите ризици кои го загрозуваат неговото постоење.