Лојалност

Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.

 

Компакт

Покритие:

Оптимум

Покритие:

Намена

Покритие:
Покритие
UNI-icon-invalidity_hcm0106496

Траен инвалидитет

UNIQA-icon-time_hcm0106033

Смрт

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Дневен надомест за болнички престој

UNI-icon-surgery_hcm0106495

Хирушки интервенции

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Дневен надомест за болнички престој поради породување

ПРЕДНОСТИ
Со склучување на договор за осигурување Лојалност, работодавецот ја поттикнува продуктивноста и ја наградува лојалноста на своите вработени преку обезбедување на финансиски бенефит за истите, имајќи во предвид дека во случај на настанување на осигурен слулај, корисници може да бидат само осигуреникот и неговите законски наследници.
Слични производи
Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.
Колективното осигурување на работници од последица на незгода овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот.

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број прегледи

Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.