Колективно животно осигурување

Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.

Намена

Компакт

Долгорочно штедење и финансиска заштита на семејството во случај на непредвидени настани:

Оптимум

Долгорочно штедење и финансиска заштита во случај на непредвидени настани, како и заштита во случај на повреди кои како последица имаат траен инвалидитет:

Покритие
UNIQA-icon-employee_hcm0106039

Финансиска заштита на вработените

UNI_icon_additional-expenses_hcm0106497

Долгорочно штедење

UNI-icon-invalidity_hcm0106496

Траен инвалидитет

UNIQA-icon-time_hcm0106033

Смрт

UNI-icon-hospitalization_hcm0106490

Дневен надомест за болнички престој

ПРИДОБИВКИ

•Обезбедува финансиска сигурност на осигуреникот и семејството.
•Овозможува оптимална комбинација на покритието – според желбата и можностите на клиентите.

•Висината на осигурените суми е еднаква за сите осигуреници без оглед на нивната пристапна старост или здравствена состојба.

Слични производи
Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.
Колективното животно осигурување е наменето за правните лица, односно осигурување на вработените.

Овозможува лекување во најдобрите приватни и државни здравствени установи.
– Без франшиза
– Без ограничување на број прегледи

Трошоците за ненадејната потреба од медицинска нега при патување и престој во странство особено во многу Европски земји, често се значително повисоки од нашите вообичаени во Македонија.