Живот плус

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.

Компакт

Покритие

Оптимум

Покритие

Премиум

Покритие

Покритие

Долгорочно штедење

Заштита на семејството

Покритие за траен инвалидитет

Надомест за хирушки интервенции

Награда за породување

Предности
Слични производи

Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.

Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на Вашето дете, но Вие уште сега можете да направите таа иднина да биде поубава и полесна.

Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.

Со договорувањето на програмата КОМФОРТ, преку долгорочно штедење, мудро вложувате во вашата и заштитата на вашето семејство во случај на настапување на болест, повреди или хируршки интервенции.