Животно осигурување

ПОРАДИ ПРОГЛАСЕНА ПАНДЕМИЈА ВЕ МОЛИМЕ БАРАЊАТА ДА ГИ ИСПРАЌАТЕ НА СЛЕДНАВА Е-МАИЛ АДРЕСА 

 >uniqalifeinfo@uniqa.mk

Барање за исплата на откупна вредност

 • Барање за исплата на откупна вредност
 • Оригинален примерок од полисата за осигурување на живот
 • Фотокопија од личната карта на корисникот
 • Фотокопија од трансакциската сметка на име на корисникот

Барање за исплата на осигурена сума во случај на доживување

Барање за исплата на дневен надомест (болнички ден)

 • Барање за исплата на дневен надомест
 • Фотокопија од полисата за осигурување на живот
 • Отпусна листа
 • Заверена фотокопија од здравствениот картон
 • Комплетна медицинска документација од почетокот до завршувањето на лекувањето
  (доказ за болничко лекување )
 • Фотокопија од личната карта на осигуреникот
 • Фотокопија од трансакциска сметка на име на осигуреникот 

Барање за фиксен паричен надоместок за лекување ( дополнително здравствено осигурување )

 • Барање за фиксен паричен надоместок за лекување
 • Фотокопија од полисата за осигурување на живот
 • Отпусна листа
 • Податоци за историја на болеста
 • Комплетна медицинска документација од почетокот до завршувањето на лекувањето 
 • Фотокопија од личната карта на осигуреникот
 • Фотокопија од трансакциска сметка на име на осигуреникот
 • Записник од надлежни органи (МВР, ОЈО) доколку е настаната незгода кој е извршен увид 

Барање за исплата на награда за новороденче

 • Барање за исплата на награда за новороденче
 • Фотокопија од полисата за осигурување на живот
 • Извод од матична книга на родени на новороденчето
 • Фотокопија од личната карта на осигуреникот во случај на доживување
 • Фотокопија од трансакциската сметка на име на осигуреникот

Барање за исплата на надомест за несреќен случај – незгода

 • Барање за исплата на надомест за несреќен случај-незгода
 • Фотокопија од полисата за осигурување на живот
 • Комплетна медицинска документација од почетокот до завршувањето на лекувањето
 • Доказ за настанување на несреќниот случај, односно записник од МВР или истражен судија
  (доколку настанот е пријавен до надлежните служби)
 • Фотокопија од возачка и сообраќајна дозвола (само за сообраќајни незгоди)
 • Фотокопија од личната карта на осигуреникот
 • Фотокопија од трансакциска сметка на име на осигуреникот

Барање за исплата на осигурена сума во случај на смрт

                           Прилог (во случај на смрт од болест):

 • Барање за исплата на осигурена сума во случај на смрт
 • Оригинален примерок од полисата за осигурување на живот
 • Потврда за смртта (фотокопија) или отпусна листа (ако осигуреникот  починал во болница)
 • Заверена фотокопија од здравствениот картон
 • Оригинален извод од матична книга на умрени
 • Фотокопија од личната карта на корисникот
 • Фотокопија од личната карта на осигуреникот (починатиот)
 • Решение од оставинска постапка (доколку во полисата не е наведен корисникот во случај на смрт)
 • Фотокопија од трансакциска сметка на име на корисникот

Дополнителен прилог (во случај на смрт од незгода) :

 • Доказ за настанување на несреќниот случај, односно записник од МВР или истражен судија
  (доколку настанот е пријавен до надлежните служби)
 • Обдукционен наод
 • Резултати од алкотест

Барање за исплата на осигурена сума во случај на тешки болести

 • Барање за исплата на осигурена сума во случај на тешки болести
 • Фотокопија од полисата за осигурување на живот
 • Комплетна медицинска документација од почетокот до завршувањето на лекувањето
 • Заверена фотокопија од здравствениот картон 
 • Фотокопија од личната карта на осигуреникот
 • Фотокопија од трансакциска сметка на име на осигуреникот
Имате прашање?

Контакт центар

> info@uniqa.mk 

Контакт

Слични производи