Градба и монтажа

Преку договорувањето на осигурителниот пакет ги пренесувате на УНИКА можните ризици кои што се присутни при изведбата на градежни и монтажни работи а кои ќе ја намалат ефикасноста на вашето деловно и професионално работење.

 

Комфорт

Основни ризици:

Оптимум

Покрај основните, ги опфаќа и следниве дополнителни ризици:

Премиум

Покрај основните и дополнителните ризици, опфаќа и:
Покритие

Пожар

Експлозија

Земјотрес

Провална кражба и разбојништво.

Осигурување на вработените

ШТО СЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРА?
  1. Градежни објекти во градба – новоградби.
  2. Градежни објекти во градба – реконструкции (поправки, доградби, надградби, адаптации).
  3. Градежен, занаетчиски и инсталационен материјал.опремата која е наменета за вградување во осигурениот објект во градба.
  4. Веќе постоечките објекти на кои се врши реконструкцијата.
  5. Помошен градежен материјал и алат во употреба.
  6. Монтажа на метални конструкции, машинска и електро опрема и инсталации.
  7. Градежна опрема и помошни објекти кои служат за изградба на градежниот објект (помошни згради, бараки, складишта, работилници, скелиња и друго).
  8. Деловно-техничка документација.
Слични производи
Пакетот Работа и Планирање е нов начин на осигурување со кој се осигурува имотот на малите, средните и големите претпријатија од различни видови на ризици на кои се изложени.
Осигурителна заштита за покривање на изгубениот доход кој не може да го оствари осигуреникот, како и покривање на фиксните трошоци за време на прекинот на работа поради ризици опфатени со осигурувањето.
При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.

Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала, важи или е од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност, што се одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.