Пријава на нематеријална штета по автоодговорност кон трети лица

ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА НЕМАТЕРИЈАЛНИ ШТЕТИ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

1.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

 • Барање за надомест на штета (преземи формулар)
 • Полномошно за застапување ( доколку оштетениот има полномошник)
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Извод од матична книга за родени ( ако се работи за малолетно лице)
 • Медицинска документација ( извештај од денот на незгодата, контролни извештаи, РТГ/КТ снимки доколку се правени, трошоци за лекување)
 • Комплетен Полициски записник со сите прилози
 • Трансакциска сметка од оштетениот

2.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ЗА ПРЕТРПЕН ДУШЕВЕН БОЛ ПОРАДИ ЗАГУБА НА БЛИСКО ЛИЦЕ

 • Барање за надомест на штета (преземи формулар)
 • Полномошно за застапување
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Извод од матична книга на родени на барателот
 • Извод од матична книга на умрени за починатиот
 • Извод од матична книга на венчани
 • Потврда од општина за живеење во трајна животна заедница
 • Потврда за смрт и лекарски извештај за причината за смрт од Државен завод за статистика
 • Потврда од Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија
 • Докази за погребни трошоци
 • Комплетен Полициски записник со сите прилози
 • Трансакциска сметка од оштетениот

 

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

.

Имате прашање?
Контакт центар > info@uniqa.mk  Контакт
ОСТАНАТИ ПРИЈАВИ НА ШТЕТИ