Приватно здравствено осигурување

ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА ШТЕТИ ОД ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

  • Пополнета Пријава/образец на УНИКА, со точна адреса и тел.број (преземи формулар)
  • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
  • Медицински извештај со наведена дијагноза и упат
  • Препишани рецепти за лекови / помагала од страна на овластен лекар
  • Оригинална фискална сметка / фактура за извршените медицински услуги и купени лекови/помагала
  • Фотокопија од MedUNIQA картичка
  • Увид од лична карта
  • Фотокопија од денарската тековна сметка на осигуреникот – корисникот на осигурувањето

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

Имате прашање?

Контакт центар

> info@uniqa.mk 

Контакт