Листа на потребна документација за штети по сите класи

ЛИСТИ НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ОШТЕТНИ ПОБАРУВАЊА

I ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА ШТЕТИ ОД КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ – НЕЗГОДА

1.КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА- ВРАБОТЕНИ/УЧЕНИЦИ (Барање за траен инвалидитет)

 • Пополнета Пријава/образец на УНИКА, со точна адреса и тел.број
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Фотокопија од полиса и /Потврда за редовен работен однос со точен датум на стапување или Потврда за редовен ученик
 • Полициски записник во копија – Доколку несреќниот случај-незгода е настанат при сообраќајна незгода
 • Комплетна медицинска документација од денот на повредата и контролните прегледи и РТГ /КТ снимки доколку има скршеници/трауми
 • Сметкопотврди за лекување во оригинал
 • Боледувања
 • Трансакциска сметка од осигуреникот/родителот

2.КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА-ВРАБОТЕНИ/УЧЕНИЦИ (Барање за СМРТ ОД БОЛЕСТ или НЕЗГОДА)

 • Пополнета Пријава/образец на УНИКА, со точна адреса и тел.број
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Извод од матична книга на родените од барателите / наследниците  во оригинал  или фотокопија заверена на нотар ( не постар од 6 месеци )
 • Извод од матична книга на умрени  ( не постар од 6 месеци ) во оригинал или фотокопија заверена на нотар
 • извод од матична книга на венчани доколку починатото лице било во брак (не постар од 6 месеци) и  доколку постои таква заедница, а ако не постои, Изјава дадена од страна на наследникот дека нема други законски наследници во согласност со член 16 од Општите услови )
 • Изјава дадена на нотар од страна на сопругот/сопругата на починатото лице дека нема други законски наследници (како што се вонбрачни деца од претходен брак и сл.) или Решение од оставинска постапка 
 • Потврда за смрт од болница, медицинска документација, односно Историја  на болеста за починатиот ( фотокопија )
 • КомплетенПолициски записник со сите прилози / Службена белешка ( доколку станува збор за смрт од несреќен случај, осигурувачот го задржува правото да побара резултати од извршено алкотестирање, Решение од ОЈО и сл.  )
 • Фотокопија од полиса и /Потврда за редовен работен однос со точен датум на стапување или Потврда за редовен ученик
 • Трансакциска сметка

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

II ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА ШТЕТИ ОД ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Доколку пријавува осигуреникот:

 • Пополнета Пријава/образец на УНИКА, со точна адреса и тел.број
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Изјава од осигуреникот, во која ќе ги наведе околностите под кои се случил настанот, односно од кои причини имал потреба од лекарска интервенција
 • Фактура за платено лекување и доказ дека истата е платена од негова страна ( во оригинал )
 • Специјалистички извештај од доктор, односно комплетна медицинска документација
 • Фотокопија од предната страна од пасошот, од влезните и излезните печати ( доколку штетата е во Грција, да се ископира и листот за влез и излез од граница )
 • Фотокопија од полисата за патничко осигурување
 • Транскациска сметка од осигуреникот/родителот

2Доколку пријавува здравствена установа:

 • Известување  по е-маил или пошта за настанат осигурен случај
 • Специјалистички извештај од доктор/Отпусно писмо, односно комплетна медицинска документација
 • Фотокопија од предната страна од пасошот, од влезните и излезните печати доколку штетата е во Грција, да се ископира и листот за влез и излез од граница)
 • Фотокопија од полисата за патничко осигурување
 • Фактура за извршена медицинска услуга

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

III ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА ШТЕТИ ОД ПРИВАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Пополнета Пријава/образец на УНИКА, со точна адреса и тел.број
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Медицински извештај со наведена дијагноза и упат
 • Препишани рецепти за лекови / помагала од страна на овластен лекар
 • Оригинална фискална сметка / фактура за извршените медицински услуги и купени лекови/помагала
 • Фотокопија од MedUNIQA картичка
 • Увид од лична карта
 • Фотокопија од денарската тековна сметка на осигуреникот – корисникот на осигурувањето

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

IV ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА НЕМАТЕРИЈАЛНИ ШТЕТИ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

1.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

 • Барање за надомест на штета
 • Полномошно за застапување ( доколку оштетениот има полномошник)
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Извод од матична книга за родени ( ако се работи за малолетно лице)
 • Медицинска документација ( извештај од денот на незгодата, контролни извештаи, РТГ/КТ снимки доколку се правени, трошоци за лекување)
 • Комплетен Полициски записник со сите прилози
 • Трансакциска сметка од оштетениот

2.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ЗА ПРЕТРПЕН ДУШЕВЕН БОЛ ПОРАДИ ЗАГУБА НА БЛИСКО ЛИЦЕ

 •  Барање за надомест на штета
 • Полномошно за застапување
 • Изјава за согласност за обработка на лични податоци
 • Извод од матична книга на родени на барателот
 • Извод од матична книга на умрени за починатиот
 • Извод од матична книга на венчани
 • Потврда од општина за живеење во трајна животна заедница
 • Потврда за смрт и лекарски извештај за причината за смрт од Државен завод за статистика
 • Потврда од Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија
 • Докази за погребни трошоци
 • Комплетен Полициски записник со сите прилози
 • Трансакциска сметка од оштетениот

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

V ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ШТЕТИ ПО ЗЕЛЕН КАРТОН

1.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

 • Известување по е-маил или пошта за настанат осигурен случај со Барање за исплата на штета од трето лице поднесено до обработувачот
 • Полициски записник/Европски извештај
 • Специјалистички извештај од доктор/Отпусно писмо , односно комплетна медицинска документација
 • Фотокопија од зелен картон
 • Изјава од осигуреник на УНИКА ( доколку настанот е евидентиран со ЕИ )
 • Доказ за исплатена штета на трето лице
 • Барање за рефундација од страна на обработувачот на штетата

2.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

 • Известување по е-маил или пошта за настанат осигурен случај со Барање за исплата на штета од трето лице поднесено до обработувачот
 • Полициски записник/Европски извештај
 • Комисиски записник со слики од оштетениот објект/возило
 • Сообраќајна дозвола од оштетеното возило
 • Фотокопија од зелен картон
 • Изјава од осигуреник на УНИКА (доколку настанот е евидентиран со ЕИ)
 • Доказ за исплатена штета на трето лице
 • Барање за рефундација од страна на обработувачот на штетата

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

VI ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ШТЕТИ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

1.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА СО ПОЛИЦИСКИ ЗАПИСНИК

 • Барање за надомест на штета
 • Полициски записник  со сите прилози во случај на случена сообракајна незгода
 • Копија или број на полиса од причинителот на штета од Уника осигурување АД Скопје
 • Полиса за автоодговорност на оштетен
 • Сообраќајна дозвола од оштетено возило (копија)
 • Возачка дозвола од возачот на оштетеното возило (копија)
 • Лична карта од сопственикот на возилото и возачот на возилото (увид)
 • Фотографии од лице место од сообраќајната незгода (доколку поседува)
 • Увид на оштетено возило
 • Изјава за околностите под кои настанала сообраќајната незгода
 • Понуда за поправка/Фактура за извршена услуга на поправено возило
 • Трансакциска сметка од сопственикот на возилото (копија)

2.БАРАЊЕ ЗА НАДОМЕСТ НА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА СО ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ

 • Барање за надомест на штета
 • Европски извештај ( пополнет и потпишан од сите учесници)
 • Полиса за автоодговорност на оштетен во незгодата
 • Полиса за автоодговорност на причинителот на незгодата
 • Сообраќајна дозвола од оштетено возило (копија)
 • Сообраќајна дозвола од возилото на причинителот (копија)
 • Возачка дозвола од возачот на оштетеното возило (копија)
 • Возачка дозвола од возилото на причинителот ( копија)
 • Лична карта од причинителот (увид)
 • Лична карта од оштетениот (увид)
 • Реконструкција на возилата (увид)
 • Слики од лие место на сообраќајната незгода (доколку поседуваат)
 • Изјава за околностите под кои настанала сообраќајната незгода од причинителот
 • Изјава за околностите под кои настанала сообраќајната незгода од оштетениот
 • Понуда за поправка/Фактура за извршена услуга на поправено возило
 • Трансакциска сметка од сопственикот на возилото (копија)

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

VII ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА КАСКО ШТЕТИ

 • Барање за надомест на материјална КАСКО штета.
 • Полиса за каско осигурување
 • Сообраќајна дозвола од возилото (копија)
 • Лична карта од сопственикот на возилото (увид)
 • Возачка дозвола на возачот кој го управувал возилото (копија)
 • Полномошно за управување на возилото (доколку осигуреникот е правно лице или сопственик на возилото е лизинг компанија)
 • Изјава на возачот учесник во незгодата за настанување на штетниот настан
 • Понуда за поправка или фактура за извршена услуга на поправено возило.
 • Фотографии од поправено возило
 • Фотографии од лице место или друг доказ за настанување на сообраќајната незгода – доколку осигуреникот поседува.
 • Полициски записник со сите прилози во случај на случена сообраќајна негода.
 • Европски извештај со сите прилози (доколку е применет)
 • Трансакциона сметка од сопственикот на возилото

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документација.

VIII ЛИСТА НА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ИМОТНИ ШТЕТИ

1.Потребна документација за обработка на ЦМР штети

 • Пополнета пријава на штета од превозникот заверена со потпис и печат
 • Полиса за осигурување
 • Оштетно барање на оштетеното лице
 • Превозни документи (товарен лист, договор)
 • Извозна царинска декларација
 • Увозна царинска декларација
 • Фактура од превозникот до корисникот на превозот за цената на превозот
 • Фактура или друг доказ за вредноста на пратката
 • Писмена изјава на возачот и неговиот помошник за причината и околностите за настанување на штетата
 • Копија од возачката дозвола на возачот
 • Копија од сообраќајните дозволи на влекачот и приколката
 • Записник од полиција ако настанала сообраќајна незгода или кражба на пратката
 • Записник за оштетувањата на робата од страна на примачот
 • Записник за преглед и констатација на состојбата во која е примена стоката
 • Записник за извид и процена на висина на штетата со утврдување на причините за настанување на штетата
 • Доказ дека сте ја подмириле обврската за штетата кон оштетеното лице
 • Фотографии од возилото со кое е превезувана стоката и од состојбата на стоката при прием
 • Доказ (документ) што е направено со оштетената роба
 • Записник од надлежен санитарен инспекторат дека стоката не е за употреба доколку е целосно оштетена
 • Ако стоката е делумно или целосно оштетена, записник за нејзино уништување од надлежен орган кој ја уништувал   
 • Други документи врз основа на кои може да се утврди постоење или непостоење на одговорност на осигуреникот за настанатата штета     
 • Секаква документација за докажување на настанатата штета и нејзината висина
 • Доказ дека побарувањето на оштетеното лице е исплатено
 • Трансакциска сметка

2. Потребна документација за обработка на штети карго/транспорт

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот заверена со потпис и печат
 • Полиса за осигурување
 • Оштетно барање на оштетеното лице
 • Фактура или друг доказ за вредноста на пратката
 • Записник за преглед и констатација на состојбата во која е примена пратката
 • Фотографии од пратката пред испраќање
 • Фотографии за состојбата на пратката при прием
 • Доказ дека побарувањето на оштетеното лице е исплатено
 • Трансакциска сметкa

3. Потребна документација за обработка на штети пожар и некои други опасности (класа 08) и домаќинско осигурување (класа 09)

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат
 • Полиса за осигурување
 • Изјава за случениот настан
 • Имотен лист од оштетениот објект/книговодствена картица
 • Потврда од МВР/ Потврда од ЕППЗ/ Потврда од УХМР
 • Фотографии или друг доказен материјал за случениот настан-доколку поседувате
 • Трансакциска сметка

4. Потребна документација за обработка на штети од провална кражба и разбојништво

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат
 • Полиса за осигурување
 • Потврда од МВР за случениот настан
 • Детална изјава од сопственикот/вработениот за извршената кражба
 • Листа/список на украдени ствари
 • Доказ/дневен финансиски извештај за промет од денот пред кражбата
 • Лагер листа за денот пред кражбата
 • Влезни фактури за стварите пријавени како украдени
 • Материјални/книговодствени картици за украдените ствари
 • Записник за состојбата со залихите
 • Фактура за поправка на оштетените градежни делови на просториите, инсталациите и опремата во кои се наоѓаат осигурените ствари при извршување или обид на провална кражба односно разбојништво
 • Фотографии/видео снимка или друг доказен материјал во врска со извршената кражба-доколку поседувате
 • Трансакциска сметка

5. Потребна документација за обработка на штети кршење машини (класа 09)

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат
 • Полиса за осигурување
 • Изјава за случениот настан
 • Список на осигурана опрема
 • Книговодствена картица на оштетеното средство
 • Понуда/фактура со работен налог од сервисерот кој ја извршил поправката
 • Фотографии или друг доказен материјал за случениот настан-доколку поседувате
 • Трансакциска сметка
 • Да се обезбедат услови за реализирање на контролата на поправената машина и заменетите делови

6Потребна документација за обработка на штети кршење стакло (класа 09 тарифа 05)

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат
 • Полиса за осигурување
 • Изјава од сопственикот/вработениот за случениот настан
 • Потврда од МВР, доколку настанот е пријавен во МВР
 • Фактура со работен налог за промена на скршеното стакло
 • Фотографии/видео снимка или друг доказен материјал во врска со случениот настан-доколку поседувате
 • Трансакциска сметка

7. Потребна документација за обработка на штети објекти во градба, објекти во монтажа (класа 09 тарифа 07,08)

 • Пополнета пријава на штета од осигуреникот (оштетениот) заверена со потпис и печат
 • Полиса за осигурување
 • Изјава од сопственикот/вработениот за случениот настан
 • Потврда од МВР/ Потврда од УХМР
 • Книговодствена картица/Фактура за набавка/Имотен лист/Извод од градежна книга
 • Фактура за реализирана интервенција со налог/извод од градежна книга
 • Фотографии или друг доказен материјал во врска со случениот настан-доколку поседувате
 • Трансакциска сметка

Напомена:  УНИКА АД Скопје го задржува правото да бара дополнителни објаснувања и дополнителна документација од оштетениот и надлежните органи и инстутуции, а со цел да се утврдат важните околности во врска со пријавената штета, кој не можат да се утврдат од доставената документациј

Имате прашање?

Контакт центар

info@uniqa.mk