Авто и Незгода

Ова осигурување се договара во пакет со осигурувањето од Автоодговорност, а притоа и возачот и сопатниците се осигурани од штетен настан.

 

Јавен превоз

Автонезгода

Ова осигурување се договара во пакет со осигурувањето од Автоодговорност. Притоа возачот и сопатниците се осигурани во случај на:

Дополнително Каско

Ова осигурување се договара во пакет со потполно каско осигурување на возачот и сопатниците со договарање на повисоки осигурени суми во однос на автонезгода во случај на:

Слични производи
Без ова осигурување не е можно да извршите регистрација на Вашето службено возило. Со ова осигурување ја осигурувате одговорноста на Вашето претпријатие за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето службено возило.
При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигурувањето од Автоодговорност во сите европски земји и останати земји членки на системот на Зелен Картон.

UNIQA А.Д. Скопје нуди квалитетно осигурување за време на транспортот во копнен,
поморски и авионски превоз против сите ризици (ALL Risks) Kлаузула *А*.

Со ова осигурување се покрива одговорноста за штета која настанала, важи или е од дејност на осигуреникот, од поседување ствари, од правен однос, или од одредено својство како извор на опасност, што се одбележани во полисата за осигурување, односно во понудата за осигурување.