Правни лица

Осигурување на Имот

Заштита на имотот и финансискиот интерес на претпријатието

Авто и Мобилност

Осигурување на службениот возен парк и заштита на стоката во превоз

Осигурување од Одговорност

Намалете ги несаканите финансиски последици од Вашето работење и заштитете ја својата кариера

Авто и Незгода

Осигурување на патници во јавен превоз, авто-незгода и дополнително каско

Животно осигурување

Заштитата на вработените е совесен потег за опстанокот и развојот на претпријатието

Колективно осигурување од несреќен случај

Ублажување на економските последици од незгоди

MedUNIQA - Доброволно приватно здравствено осигурување

Доброволно приватно здравствено осигурување

Патничко осигурување

Максимална заштита при евентуални несреќи и лекарски третмани