За претпријатието

shutterstock_121383046_hcm0106284

Работа и Планирање

Основни ризици Дополнителни ризици Осигурување на вработените

Градба и монтажа

Основни ризици Дополнителни ризици Осигурување на вработените

Прекин на работа поради пожар и земјотрес

Покривање на изгубениот доход Покривање на фиксните трошоци

truck-1501222_1920_hcm0106708

Осигурување од автоодговорност

Осигурајте ја Вашата одговорност за надомест на штети.

КАСКО осигурување

КАСКО осигурување Покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.

Зелен картон

При патување надвор од државата, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон.

Осигурување на пратки во домашен и меѓународен транспорт

Осигурување за време на транспортот во копнен, поморски и авионски превоз против сите ризици.