Јунит Линк

Кај овој производ средствата на клиентите преку фонд се вложуваат во акции во повеќе од 100 високорангирани светски компании.

Намена

Покритие

Карактеристики

Покритие

Заштита

Покритие

ДОПОЛНИТЕЛНА ПРЕДНОСТ

Вложување во акции

Траењето на договорот е од 5 до 30 години

Истовремено осигурување на живот

Карактеристики

Покрај осигурувањето на живот, може да се договори и дополнително осигурување од незгода или дополнително здравствено осигурување.

На долунаведениот линк, може да најдете официјални податоци за вредноста на уделите на инвестициските фондови :

https://www.mse.mk/mk/open-end-investment-funds-yield

Слични производи

Живот Плус е осигурување кое претставува идеална комбинација на квалитетно долгорочно штедење и осигурување на живот.

Планирате да купите стан на кредит?
Заштитете го Вашиот капитал од последица на несреќен случај, обезбедете сигурност на отплата, и заштитете го Вашето семејство.

Програмата РИЗИКО Ви овозможува врвна лична и семејна сигурност, преку високо осигурана сума во случај на траен инвалидитет, смрт поради незгода и природна смрт.

УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје со цел за исполнување на потребите на своите клиенти, овозможи подигнување на заем во висина на откупната вредност на полисите за осигурување на живот со симболична каматна стапка.